Wet- en regelgeving

Er zijn veel wetten en regels die de medisch specialistische zorg raken. De Federatie volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet.

Het gaat dan om ontwikkelingen in onder andere de Wet BIG, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet op de winstuitkering, de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Wet DBA.

Heeft u een vraag over wet- en regelgeving? Dan kunt u terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Op de website van de KNMG vindt u meer informatie over de Wet BIG en Gedragsregels voor artsen.