Veelgestelde juridische vragen

Actueel

Moet ik als zzp’er aangesloten zijn bij een geschilleninstantie?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders, dus ook zzp’ers, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Hiermee wordt cliënten bij klachten of geschillen een laagdrempelig alternatief geboden voor een gang naar de reguliere rechter. Dit moet wel een geschilleninstantie zijn die is erkend door het ministerie van VWS, zie dit overzicht. Verder moet het een door de zzp’er zelf gekozen geschilleninstantie zijn. Bij vragen over deze regeling kunt je terecht bij onze juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD.

Wanneer moet ik mijn patiënten informeren over mijn BIG-nummer?

Sinds 1 januari 2021 gold de verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren om het BIG-nummer op de professionele website en in de e-mailondertekening kenbaar te maken. De minister van VWS heeft echter in juni 2023 besloten om deze verplichting te schrappen; de lasten wegen niet op tegen het nut, de noodzaak en de proportionaliteit van deze maatregel. BIG-geregistreerde zorgverleners zullen hun BIG-nummer nog wel moeten verstrekken wanneer erom wordt gevraagd. Lees meer informatie op de website van de KNMG

Hoe bereid ik een baan in vrij beroep voor?

Bij een nieuwe baan komt veel op je af. Ga je in vrij beroep werken, dan zul je je moeten verdiepen in de praktijk waar je in stapt. In eerste instantie zal vooral jouw geschiktheid voor de vacature worden beoordeeld. Als je de uitverkorene bent, komen de zakelijke aspecten aan de orde. Zoals bijvoorbeeld goodwill. Het kan zijn dat je het voorstel krijgt om in te verdienen, of om in één keer goodwill te betalen. In het laatste geval zul je een bancaire financiering nodig hebben, in het eerste geval niet. Inverdienen betekent dat je gedurende enkele jaren (meestal tussen 3 en 5 jaar) minder inkomen ontvangt, waardoor je de goodwill in delen betaalt. Bij inverdienen zal de vraag niet snel zijn of het (vooraf onbepaalde) bedrag aan goodwill te hoog is. Bij het betalen van goodwill in één keer, kan dat wel het geval zijn. Bij het betalen van goodwill in één keer kan het zijn dat de Federatie wordt gevraagd het bedrag bij bindend advies te bepalen. Als toetreder moet je het daar dan wel mee eens zijn. Daarnaast kan het zijn dat je in eerste instantie een functie in loondienst wordt aangeboden bij wijze van proefperiode. Vaak is dat binnen dat ziekenhuis/ medisch specialistisch bedrijf een gangbare regeling. Het is goed je ook daar ook over te laten voorlichten. Het Kennis- en dienstverleningscentrum kan je informeren over de diverse aspecten van toetreden. Als je graag begeleid wilt worden, ook bij het regelen van bijvoorbeeld jouw arbeidsongeschikheidsverzekering en pensioen, kunnen wij je verwijzen. Lees meer informatie en relevante documenten op onze speciale themapagina www.medischspecialist.nl/msb

Kan ik deelnemen aan IFMS als mijn instelling dit niet aanbiedt?

Ruim 85% van alle medisch specialisten doet mee aan Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS), tweejaarlijkse gesprekken waarin de individuele medisch specialist zijn eigen functioneren evalueert. Het komt echter ook voor dat instellingen geen traject voor IFMS aanbieden, bijvoorbeeld in zbc's. Onze juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD adviseren om zelf een getrainde gespreksleider te benaderen. Zij kunnen je doorverwijzen naar diverse organisaties die je kunnen begeleiden. Meer informatie en handige tools zoals de Leidraad IFMS en een Q&A vind je op onze speciale themapagina www.demedischspecialist.nl/ifms

Ik ben nu een jaar arbeidsongeschikt. De werkgever vraagt mij om mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Mag ik dat weigeren?

De werkgever is verplicht maatregelen te treffen zodat je zo snel als mogelijk weer aan het werk kunt gaan. Je bent verplicht mee te werken aan voorstellen gericht op re-integratie. Als je een jaar ziek bent geweest dan is de werkgever verplicht om te kijken of je wellicht beter bij een andere werkgever zou kunnen re-integreren. In een arbeidsdeskundig onderzoek wordt onderzocht óf en welke mogelijkheden er zijn in het eerste spoor (bij jouw eigen werkgever) en het tweede spoor (bij een andere werkgever). Als je weigert om aan dit onderzoek mee te werken, dan werkt je niet mee aan jouw re-integratie en kan jouw werkgever de loondoorbetaling opschorten tot aan het moment dat je wel meewerkt aan het onderzoek. Werk je dan nog steeds niet mee, dan mag jouw werkgever de loondoorbetaling stopzetten en kan jouw weigering uiteindelijk leiden tot ontslag. De juristen van het KDC kunnen je informeren over hoe je je kunt opstellen bij een arbeidsdeskundig onderzoek en kunnen met je meelezen als er een rapportage wordt opgemaakt.

Mag een aios waarnemen?

De aios kan in het opleidingsziekenhuis waarnemen met toestemming van, en onder supervisie van de opleider. De aios kan buiten het opleidingsziekenhuis alleen onder toezicht waarnemen mits de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid voor zijn/haar handelen is geregeld. Een aios kan niet als zelfstandig medisch specialist waarnemen; hij of zij is immers niet als zodanig ingeschreven in het specialistenregister van de RGS.

Ondernemerszaken

Ik ben vrijgevestigd en al een tijdje ziek, maar sta op het punt te re-integreren. Hoe kom ik met mijn vakgroep en het MSB tot goede afspraken?

De arbeidsdeskundige die is aangewezen door je arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, zal aangeven wanneer je het beste kunt gaan re-integreren en wat je op dat moment aankunt. Je zult vervolgens in gesprek gaan met het MSB en je vakgroep om te komen tot afspraken. Meestal in overleg met de arbeidsdeskundige wordt bepaald welke werkzaamheden als therapeutisch en welke als arbeid zijn aan te merken en hoe de opbouw van de werkzaamheden kan plaatsvinden. Ook worden evaluatiemomenten bepaald, zodat kan worden vastgesteld in hoeverre er zicht is op voldoende herstel. Het is aan te bevelen de afspraken die worden gemaakt over re-integratie schriftelijk vast te leggen.

Wij willen onze collega medisch specialisten in dienstverband deel uit laten maken van ons msb, is dit mogelijk?

Medisch specialisten in dienstverband van (doorgaans) het ziekenhuis, kunnen lid worden van een medisch specialistisch bedrijf, als het msb een coöperatie is. Als het msb een maatschap is kan dat niet, aangezien de maatschap slechts één vorm van betrokkenheid kent en wel die van maat, dus vrij beroepsbeoefenaar. Lid worden van de msb-coöperatie, kan alleen als wordt besloten tot het creëren van een niet winstgerechtigd lidmaatschap: dit lidmaatschap biedt wel stemrecht, net als het lidmaatschap van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. De vrij beroepsbeoefenaren houden hun winstgerechtigd lidmaatschap en blijven eigenaar van hun onderneming. De coöperatie krijgt aldus een drieledig doel: die van vereniging medische staf, msb (onderneming) en belangenbehartiger van de arbeidsvoorwaarden van de leden in dienstverband. Deze combi coöperatie is dan ook een goede vorm voor één overlegtafel met de raad van bestuur. Wij bieden model overeenkomsten om te komen tot een dergelijke combi coöperatie.

Ik ga als vrij beroepsbeoefenaar toetreden tot een msb. Ik moet goodwill gaan betalen. Wat kunnen jullie voor mij betekenen? 

Wij kunnen de hoogte van de goodwillsom bij bindend advies vaststellen. Voorwaarde is wel dat alle partijen daartoe verzoeken. Als je echter (eerst) wilt onderhandelen over de goodwill, dan kunnen wij dat niet voor je doen, aangezien de andere partij ook lid is van de Federatie/LAD. Wij verwijzen je in dat geval door naar ervaren adviseurs.

Wordt een waarnemer doorbetaald bij ziekte en/of vakantie?

Wanneer de waarnemer werkt als zelfstandig ondernemer, wordt hij niet doorbetaald tijdens ziekte en/of vakantie. Alleen daadwerkelijke waargenomen dagen worden betaald. Wanneer de waarnemer in loondienst is, wordt bij ziekte wel doorbetaald.

Naast de afspraken die al gelden binnen het msb willen wij als organisatorische eenheid werkafspraken maken. Hoe pakken we dit op?

Wij hebben een model werkafspraken ontwikkeld. Je kunt deze naar eigen wens aanpassen binnen de kaders van jouw msb. Indien gewenst kunnen wij de aangepaste tekst voor je checken. Neem hiervoor contact met ons op.

Is het handig om goodwill in delen te laten uitbetalen?

Het komt voor dat toetreders aan een msb aan uittreders een vast bedrag aan goodwill willen afspreken en verspreid over een aantal jaren betalen. Dit kan ongunstig zijn voor de uittreder omdat hij of zij dan in het eerste jaar over de volledige goodwillsom belasting moet betalen, terwijl hij of zij het bedrag niet in één keer op de rekening krijgt. In dat geval kun je als uittreder ook een uitverdienregeling voorstellen. Het bedrag is dan afhankelijk van het jaarlijkse resultaat van de toetreder en op basis daarvan betaal je dan jaarlijks belasting.

Ik wil stoppen met diensten. Wat betekent dat voor mijn inkomen en goodwill?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de weging van disutility van je vakgroep. Afhankelijk daarvan zul je teruggaan in fte en dus naar rato ook in inkomen. Het kan ook zijn dat navenant ook al goodwill met je verrekend wordt. Hierover zul je het gesprek aan moeten gaan met je vakgroep.

Hoe bereid ik een baan in vrij beroep voor?

Bij een nieuwe baan komt veel op je af. Ga je in vrij beroep werken, dan zul je je moeten verdiepen in de praktijk waar je in stapt. In eerste instantie zal vooral jouw geschiktheid voor de vacature worden beoordeeld. Als je de uitverkorene bent, komen de zakelijke aspecten aan de orde. Zoals bijvoorbeeld goodwill. Het kan zijn dat je het voorstel krijgt om in te verdienen, of om in één keer goodwill te betalen. In het laatste geval zul je een bancaire financiering nodig hebben, in het eerste geval niet. Inverdienen betekent dat je gedurende enkele jaren (meestal tussen 3 en 5 jaar) minder inkomen ontvangt, waardoor je de goodwill in delen betaalt. Bij inverdienen zal de vraag niet snel zijn of het (vooraf onbepaalde) bedrag aan goodwill te hoog is. Bij het betalen van goodwill in één keer, kan dat wel het geval zijn. Bij het betalen van goodwill in één keer kan het zijn dat de Federatie wordt gevraagd het bedrag bij bindend advies te bepalen. Als toetreder moet je het daar dan wel mee eens zijn. Daarnaast kan het zijn dat je in eerste instantie een functie in loondienst wordt aangeboden bij wijze van proefperiode. Vaak is dat binnen dat ziekenhuis/ medisch specialistisch bedrijf een gangbare regeling. Het is goed je ook daar ook over te laten voorlichten. Het Kennis- en dienstverleningscentrum kan je informeren over de diverse aspecten van toetreden. Als je graag begeleid wilt worden, ook bij het regelen van bijvoorbeeld jouw arbeidsongeschikheidsverzekering en pensioen, kunnen wij je verwijzen. Lees meer informatie en relevante documenten op onze speciale themapagina www.medischspecialist.nl/msb

Moet ik als zzp’er aangesloten zijn bij een geschilleninstantie?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders, dus ook zzp’ers, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Hiermee wordt cliënten bij klachten of geschillen een laagdrempelig alternatief geboden voor een gang naar de reguliere rechter. Dit moet wel een geschilleninstantie zijn die is erkend door het ministerie van VWS, zie dit overzicht. Verder moet het een door de zzp’er zelf gekozen geschilleninstantie zijn. Bij vragen over deze regeling kunt je terecht bij onze juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD.

Arbeidsrecht

Ik ben werkzaam in dienstverband en bijna twee jaar arbeidsongeschikt. Hoe zit het met mijn arbeidsovereenkomst en mijn inkomen?

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid mag jouw werkgever onder bepaalde voorwaarden de arbeidsovereenkomst beëindigen als er geen uitzicht is op herstel. Hiervoor heeft hij vooraf toestemming nodig van het UWV of het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Na twee jaar ziekte heb je recht op een WIA-uitkering. Deze is maximaal 70% van het maximumdagloon (75% bij duurzame arbeidsongeschiktheid). Mogelijk heb je ook recht op een aanvulling van PFZW of ABP. Voor advies over jouw specifieke situatie kun je contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum

Mijn werkgever heeft mij op non-actief gesteld of geschorst. Wat kan ik daartegen doen?

Een op non-actiefstelling of schorsing is een tijdelijke maatregel waarbij de werkgever jou verbiedt om te komen werken, maar je bent nog niet ontslagen en je arbeidsovereenkomst loopt gewoon door. Het kan verstandig zijn om je te verzetten dit een op non-actiefstelling of schorsing. Neem dan ook direct contact op met een van de juristen van het KDC. Zij kunnen je helpen om de werkgever schriftelijk te laten weten dat je beschikbaar blijft voor je werkzaamheden en dat je jouw loon doorbetaald wil hebben. Soms leidt een op non-actiefstelling of schorsing tot ontslag. Ook in dat geval kunnen wij helpen door met de werkgever te onderhandelen over de voorwaarden waaronder het ontslag zal plaatsvinden. 

Ik ben nu een jaar arbeidsongeschikt. De werkgever vraagt mij om mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Mag ik dat weigeren?

De werkgever is verplicht maatregelen te treffen zodat je zo snel als mogelijk weer aan het werk kunt gaan. Je bent verplicht mee te werken aan voorstellen gericht op re-integratie. Als je een jaar ziek bent geweest dan is de werkgever verplicht om te kijken of je wellicht beter bij een andere werkgever zou kunnen re-integreren. In een arbeidsdeskundig onderzoek wordt onderzocht óf en welke mogelijkheden er zijn in het eerste spoor (bij jouw eigen werkgever) en het tweede spoor (bij een andere werkgever). Als je weigert om aan dit onderzoek mee te werken, dan werkt je niet mee aan jouw re-integratie en kan jouw werkgever de loondoorbetaling opschorten tot aan het moment dat je wel meewerkt aan het onderzoek. Werk je dan nog steeds niet mee, dan mag jouw werkgever de loondoorbetaling stopzetten en kan jouw weigering uiteindelijk leiden tot ontslag. De juristen van het KDC kunnen je informeren over hoe je je kunt opstellen bij een arbeidsdeskundig onderzoek en kunnen met je meelezen als er een rapportage wordt opgemaakt.

Ik ben werkzaam in dienstverband en zwanger. Ik wil geen nacht-, avond- en weekenddiensten meer doen. Kan ik mij op wet- en regelgeving beroepen?

De zwangere werknemer heeft bepaalde rechten op grond van de Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluit (ATB); de bepalingen die gelden voor zwangere werknemers gelden ook voor medisch specialisten. Zo geldt het volgende: 

 • De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. 
 • De zwangere werknemer kan niet worden verplicht meer arbeid te verrichten dan:
  • 10 uren per dienst
  • gemiddeld 50 uren per week in elke periode van 4 aaneengesloten weken, en 
  • gemiddeld 45 uren per week in elke periode van 16 aaneengesloten weken
 • De zwangere werknemer kan niet worden verplicht arbeid te verrichten tijdens een nachtdienst, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. 

Ik ben werkzaam in dienstverband en mijn werkgever wil mij ontslaan. Kan het Kennis- en dienstverleningscentrum mij ondersteunen?

Ja dat kan. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen je adviseren, ondersteunen en begeleiden, bijvoorbeeld bij het maken van goede afspraken met jouw werkgever. Zij verlenen ook rechtsbijstand in een eventuele ontslagprocedure bij de kantonrechter, of Scheidsgerecht gezondheidszorg. Indien nodig kun je via ons ook rechtsbijstand krijgen in een hoger beroepsprocedure.

Ik ben werkzaam in dienstverband en ben bezig met een re-integratietraject. Ik wil re-integreren in mijn eigen functie binnen mijn eigen vakgroep, maar mijn werkgever wil dat ik in een ander ziekenhuis re-integreer (tweede spoor). Wat nu?

Ja dat kan. Bij een re-integratietraject moet in principe de onderstaande volgorde worden gevolgd: 

 • Re-integratie in eigen functie
 • Re-integratie in eigen functie met aanpassingen
 • Re-integratie in een passende functie bij de eigen werkgever
 • Re-integratie in passende functie bij andere werkgever (tweede spoor)

Onze arbeidsrechtjuristen kunnen je adviseren over het re-integratietraject en  in de gesprekken daarover met jouw werkgever. 

Ik ben gedurende dit kalenderjaar in dienst gekomen van een ziekenhuis. Ik heb te horen gekregen dat ik geen recht heb op het volledige budget functiegebonden kosten. Klopt dit?

Ja, als je gedurende een kalenderjaar in dienst komt, dan heb je geen recht op het volledige budget. Het budget wordt dan naar rato toegekend.

Ik ben boventallig verklaard. Betekent dat ontslag?

Je werkgever is verplicht te onderzoeken of je kunt worden herplaatst in een andere functie. Is dat niet mogelijk, dan kan jouw werkgever ontslag aanvragen. Bij ontslag hebben werknemers vaak recht op een ontslag- of transitievergoeding. Wat er in dit soort situaties precies geldt, kan per instelling en per werknemer verschillen. Juist daarom is het zo belangrijk om bij een reorganisatie al in een vroeg stadium juridische ondersteuning van ons te krijgen.   

Een feestdag valt op mijn roostervrije dag. Heb ik als parttimer dan minder vrije dagen?

De wet bepaalt dat het verboden is om tussen werknemers een ongerechtvaardigd onderscheid te maken op grond van arbeidsduur. Werkgevers kunnen op grond van cao-afspraken wel gehouden zijn om parttimers te compenseren of op een andere manier ongelijkheid te voorkomen. Zo wordt in de Cao’s Gehandicaptenzorg, GGZ, UMC en Ziekenhuizen gebruikgemaakt van een jaarurensystematiek waarbij iedere werknemer naar rato van het aantal werkuren per week hetzelfde aantal vrije (feest)dagen krijgt. De arbeidsduur wordt dan niet in uren per week uitgedrukt, maar in uren per jaar. Op die manier kan worden berekend op hoeveel feestdagen iedere werknemer – naar rato – recht heeft.

Wanneer mag mijn werkgever nevenwerkzaamheden verbieden?

Iedereen heeft recht op vrije arbeidskeuze. Dit betekent dat iedere werknemer in principe naast zijn of haar eigen functie nevenwerkzaamheden mag verrichten. Tot 1 augustus 2022 kon je werkgever (in de arbeidsovereenkomst) wel een verbod opleggen op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Per 1 augustus 2022 is in de wet bepaald dat je werkgever dit verbod alleen mag opleggen als hij daarvoor een objectieve reden heeft. Bijvoorbeeld als de nevenwerkzaamheden een negatieve impact hebben op je gezondheid en veiligheid, wanneer de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie in het geding is, er mogelijk sprake is van belangenconflicten, of als je met je nevenwerkzaamheden een wettelijk voorschrift overtreedt. Als je arbeidsovereenkomst voor 1 augustus 2022 is ingegaan én als daarin een nevenactiviteitenbeding is opgenomen, dan blijft dit beding geldig mits de werkgever daarvoor een objectieve reden heeft. Daarnaast is het belangrijk om nevenwerkzaamheden altijd te melden om discussies achteraf te voorkomen. Wil je je arbeidsovereenkomst (al dan niet met een nevenwerkzaamhedenbeding) laten toetsen door een van onze juristen? Neem dan contact op met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD via 088 – 134 41 12 of info@demedischspecialist.nl.

Wat houdt de Wet betaald ouderschapsverlof in?

Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Wat met deze nieuwe wet verandert, is dat je je loon gedurende 9 van de 26 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald kunt krijgen. Je kunt hiervoor via je werkgever een uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering is zeventig procent van je eigen salaris, tot een maximum van zeventig procent van het maximum dagloon (het maximum dagloon is momenteel € 232,90 bruto per dag en € 5.065,58 bruto per maand). Het ouderschapsverlof kan ook gelden voor ouders die vóór de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof een kind hebben gekregen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat echter wel jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten de ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Belangrijk is dat de negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen.

Ouderschapsverlof is een regeling waardoor je na de geboorte van jouw kind tijdelijk minder gaat werken dan de overeengekomen arbeidsomvang. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Als je ouderschapsverlof wilt opnemen, moet je dat minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Je werkgever mag je verzoek niet weigeren. In principe mag je zelf kiezen hoe en wanneer je het verlof wil opnemen. Je werkgever kan na overleg met jou de invulling van het verlof op grond van een zwaar-wegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof. 

Gezondheidsrecht

Het vermoeden bestaat dat een collega in vrij beroep disfunctioneert. Wij hebben reeds met deze collega gesproken en er is een verbetertraject doorlopen. Dit heeft niet tot verbetering geleid. Wat kunnen wij nu doen?

Wij adviseren je na te gaan of in de instelling waar je werkt een ‘reglement mogelijk disfunctioneren’ of het vernieuwde ‘reglement functioneringsvraag’ van toepassing is. Je kunt dan de procedure in het reglement volgen. Het gebruik van dit reglement komt aan de orde als de interne cyclus voor het verbeteren van het functioneren is afgerond en er serieuze aanwijzingen zijn van disfunctioneren van een medisch specialist binnen een instelling. Is er onverhoopt binnen de instelling geen reglement, dan raden wij aan dit aan te kaarten bij het bestuur van het MSB. Indien de patiëntveiligheid in het geding is, dient de IGJ op de hoogte te worden gebracht. 

Moet ik mij als zzp’er of zelfstandig praktijkhouder aansluiten bij een geschilleninstantie? 

Op grond van de WKKGZ dient elke zorgverlener te zijn aangesloten bij een externe, onafhankelijke geschilleninstantie. Als je als zzp’er werkzaamheden verricht voor een praktijk of instelling die beschikt over een geschillenregeling, dan kun je je voor wat betreft de werkzaamheden die in de instelling worden verricht aansluiten bij de geschillenregeling van de praktijk of instelling. Je kunt dat doen, door dit op te nemen in de afspraken die je maakt met betreffende praktijk of instelling. Voor waarnemers is dat ook opgenomen in de model waarneemovereenkomst dat is goedgekeurd door de Belastingdienst (artikel 8 lid 3). Voor het geval u werkzaamheden verricht voor een instelling of een praktijk die niet beschikt over een geschillenregeling, dan wel zelf praktijk voert, dan kun je je aansluiten bij een geschillencommissie van de geschillencommissie Zorg. De geschillencommissie Zorg Algemeen kan dan passend zijn. 

In hoeverre kan lokaal worden afgeweken van het vastgestelde model reglement Functioneringsvraag; staat het vrij om zaken te wijzigen, bijvoorbeeld het niet standaard toevoegen van een extern lid aan de onderzoekscommissie?

Het is wenselijk dat het model zo veel mogelijk wordt gevolgd. Desalniettemin staat het de gebruikers ervan vrij om het model lokaal, in een instelling, naar behoefte aan te passen. Dus, bestaat de wens om niet standaard een externe toe te voegen, dan is dat een mogelijkheid.

Wat is een calamiteit en moet ik deze melden?

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt of zelfs de dood van een cliënt heeft geleid. Een calamiteit moet door de zorgaanbieder bij de IGJ onverwijld worden gemeld. Indien er sprake is van een incident, dan moet dit aan de patiënt of diens erfgenamen worden gemeld, voor zover het incident voor de patiënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben. De aard en toedracht van het incident moeten worden aangetekend in het dossier van de patiënt. Een complicatie is een onbedoelde of ongewenste uitkomst van zorg, tijdens of volgend op het (niet) handelen van een hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van (onherstelbare) schade. In deze animatie is helder uitgelegd wat het verschil is tussen een calamiteit, complicatie en incident.

Wat is de bewaartermijn van stukken van kwaliteitsvisitatie?

Er is geen wettelijk vastgelegde bewaartermijn. Wenselijk is wel om een bepaalde termijn aan te houden. Al is het alleen maar zodat op basis van eerdere rapporten nog kan worden terug gezien of er verbetering heeft plaatsgevonden. Zo is een termijn vanaf 10 jaar denkbaar. Het digitaal bewaren is daarbij toegestaan, waarbij stukken met originele handtekeningen apart worden bewaard. Het is aan de wetenschappelijke vereniging daar een afweging in te maken. Daarbij kan ook worden meegenomen welke stukken mogelijk nog relevant zijn in verband met bewijslast van de gescoorde normen.

Mag het Modelreglement Functioneringsvraag op onze organisatie worden aangepast?

Ja dat mag. Omdat elke instelling de interne organisatie van medisch specialisten zelf regelt, kan het Modelreglement Functioneringsvraag aan de specifieke situatie van een instelling worden aangepast. Het gebruik van dit reglement komt aan de orde indien de interne cyclus ter bevordering van het verbeteren van het functioneren is afgerond en er serieuze aanwijzingen zijn van disfunctioneren van een medisch specialist binnen een instelling. 

Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud van het verslag in het patiëntendossier?

In de WGBO staat vermeld dat elke hulpverlener verplicht is om een medisch dossier aan te maken, bij te houden en bij te werken. Een onderdeel van het medisch dossier zijn verslagen. De hulpverlener/arts die een verslag invoegt in het dossier is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dat verslag. Dit geldt ook als door de hulpverlener gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen zoals een spraakcomputer die de tekst schrijft terwijl deze wordt ingesproken.

Ik wil een misstand melden, wat is wijsheid?

Van een misstand is sprake als er een bepaald maatschappelijk belang in het geding is. Een misstand overstijgt daarmee een individuele kwestie. Denk bijvoorbeeld aan: een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid van personen of het goed functioneren van een onderneming als gevolg van nalatigheid of een onbehoorlijke handelwijze. Het kan van groot belang zijn om misstanden aan het licht te brengen, maar vraag je vooraf wel af of dit veilig voor je is. Onze juristen kunnen je informeren over de procedure van het melden van een misstand (klokkenluiden) en je advies geven. Neem contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum voor meer informatie.

Wanneer moet ik mijn patiënten informeren over mijn BIG-nummer?

Sinds 1 januari 2021 gold de verplichting voor artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren om het BIG-nummer op de professionele website en in de e-mailondertekening kenbaar te maken. De minister van VWS heeft echter in juni 2023 besloten om deze verplichting te schrappen; de lasten wegen niet op tegen het nut, de noodzaak en de proportionaliteit van deze maatregel. BIG-geregistreerde zorgverleners zullen hun BIG-nummer nog wel moeten verstrekken wanneer erom wordt gevraagd. Lees meer informatie op de website van de KNMG

Opleiding

Ik ben aios en mijn opleider heeft besloten mijn opleiding te beëindigen. Wat kan het Kennis- en dienstverleningcentrum voor mij betekenen?

Onze juristen kunnen je adviseren over en bijstaan bij de beëindiging. Ook kunnen we je ondersteunen bij het starten van de geschillenprocedure tegen de beëindiging bij de Centrale opleidingscommissie en de Geschillencommissie. Voor het starten van de geschillenprocedure geldt een termijn van 4 weken na het beëindigingsbesluit. Advies is dan om tijdig contact met ons op te nemen. De jurist zal dan samen met jou de opleiding doornemen en je adviseren over de te ondernemen stappen. 

Ik ben aios en wil tijdens de opleiding mijn opleidingsschema wijzigen. Kan dit en wat kunnen jullie hierin voor mij betekenen?

Het opleidingsschema kan worden gewijzigd, maar hiervoor is de instemming van de hoofdopleider nodig. Een aanvraag tot wijziging moet worden ingediend via MijnRGS. Wij kunnen hierbij adviseren.

Mag een aios waarnemen?

De aios kan in het opleidingsziekenhuis waarnemen met toestemming van, en onder supervisie van de opleider. De aios kan buiten het opleidingsziekenhuis alleen onder toezicht waarnemen mits de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid voor zijn/haar handelen is geregeld. Een aios kan niet als zelfstandig medisch specialist waarnemen; hij is immers niet als zodanig ingeschreven in het specialistenregister van de RGS.

Ik wil een stage in het buitenland volgen en mijn opleider weigert dit. Wat kan ik doen?

Voor het volgen van een stage in het buitenland is toestemming nodig van de hoofdopleider. Als hij of zij toestemming weigert, en je bent het als aios niet met deze beslissing eens, dan kunnen onze juristen je begeleiden bij het verzoek tot bemiddeling bij de centrale Opleidingscommissie en de Geschillencommissie van de KNMG.

Wij krijgen op onze afdeling een nieuw rooster. Voldoet deze aan de cao en aan de wet?

Onze juristen kunnen roosters checken op de relevante cao en de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Via een digitaal toetsingsprogramma kan een onderbouwd advies over het nieuwe rooster gegeven worden.

Collectieve vraagstukken

Ik ben voorzitter van een MSB. In een van onze vakgroepen is sprake van een oplopend dispuut. Er is irritatie ten aanzien van een van de vakgroepleden, die zich niet wil voegen naar de taakverdeling die is afgesproken. Wat kan ik nu doen?

Het is van belang negatieve signalen over samenwerken tijdig op te pakken. Primair binnen de vakgroep, door elkaar rechtstreeks aan te spreken. Als dat niet gebeurt of niet helpt, kan externe begeleiding voorkomen dat een conflict ontstaat of verergert. Je kunt daarbij denken aan coaching of mediation. Mediation is een vorm van begeleiding die nog relatief weinig wordt ingezet, maar bij een (beginnend) geschil effectief kan zijn. Wij kunnen je op weg helpen het juiste instrument op het juiste moment in te zetten. Als we denken dat een (beginnend) conflict het beste via mediation kan worden beslecht, kunnen wij je verwijzen naar partijen met kennis en ervaring in de sector. Uiteindelijk kies je welk instrument het beste bij je past: wij hebben immers geen belang bij de wijze waarop jij een vraagstuk oplost. Wel - net als jijzelf - dát je komt tot een oplossing, waardoor een juridische procedure voorkomen wordt. 

Verenigingszaken

Ik vermoed een data-lek binnen mijn organisatie. Wat moet ik doen?

Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk weet wat de omvang van het lek is en om welke gegevens het precies gaat. Je moet ook zo snel mogelijk bepalen of je de data-lek moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze juristen kunnen je daarbij helpen. Het is belangrijk dat een data-lek in ieder geval binnen 72 uur gemeld wordt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie, je vindt hier ook een stappenplan bij een data-lek.