Implementatie

Eén van de fases van de kwaliteitscyclus is het toepassen en gebruiken van kwaliteitsinstrumenten. Door kennis te duiden, samen te vatten in bijvoorbeeld richtlijnen helpen we de medisch specialisten te werken volgens de laatste stand van de wetenschap en praktijk. Na het ontwikkelen (of herzien) van kwaliteitsinstrumenten komt het erop aan deze te verspreiden en te implementeren in de dagelijkse zorgpraktijk. Het Kennisinstituut kan u hierbij ondersteunen. 

Implementatie is een aandachtspunt 

Voor kwaliteitsverbetering in de medisch-specialistische zorg is een goede toepassing van kwaliteitsinstrumenten van groot belang. Richtlijnen bijvoorbeeld vormen de basis van het medisch handelen. Het gebruik ervan - ook door ervaren artsen - is uitermate belangrijk omdat kennis van zorgprofessionals gemiddeld genomen na 5 jaar voor 50% niet meer actueel is. Toch blijkt de implementatie van richtlijnen complex en daarmee een punt van aandacht. Daarnaast lekt veel kennis onderweg weg, zoals weergegeven in de figuur van Glasziou et al.. 

Afbeelding figuur Glasziou et al.

Ook voor andere kwaliteitsinstrumenten zoals leidraden en keuzehulpen geldt dat implementatie een punt van aandacht vormt. Keuzekaarten bijvoorbeeld zijn nog relatief onbekend en de toepassing ervan is nog niet voor iedereen duidelijk. Onderzoek laat zien dat zorgprofessionals pas na ongeveer de zesde keer het gevoel hebben dat ze het gebruik ervan in de vingers hebben.

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Het Kennisinstituut heeft niet alleen kennis in huis over de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, maar kan u ook helpen om de verspreiding en toepassing ervan in de praktijk te bevorderen. Onze kennis op dat punt is gebundeld in het Kennisforum Implementatie & Kennistoepassing. Dit forum onderzoekt op welke manier de implementatie van kwaliteitsinstrumenten door uw organisatie verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door het implementatieplan aan te scherpen, de formulering van aanbevelingen onder de loep te nemen en voorstellen te doen over hulpmiddelen die de implementatie (van richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten) kunnen bevorderen.

In ontwikkeling

Onze dienstverlening op het gebied van richtlijnimplementatie is nog in ontwikkeling. Momenteel onderzoeken wij vanuit het kennisforum op welke manier we richtlijnen het beste kunnen aanbieden (dissemineren) zodat ze optimaal worden toegepast in de praktijk. Ook de implementatie van kennisinstrumenten zoals keuzehulpen heeft onze aandacht; hier worden momenteel pilots voor uitgevoerd.

Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen bij de implementatie van kwaliteitsinstrumenten? Neemt u dan contact op met D. (Dunja) Dreesens PhD via d.dreesens@kennisinstituut.nl.
 


Referenties: 

1 The paths from research to improved health outcomes, P.Glasziou & B. Haynes, Evid Based Nurs 2005;8:36-38 doi:10.1136/ebn.8.2.36 

2 Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up?, H. Bastian et al, PLoS Med. 2010 Sep; 7(9): e1000326 

3 Sackett D et al. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM, 2nd edition. Churchill Livingstone, Edinburgh, 2000, p.1