Gezond en veilig werken

Hoe fitter en gezonder de dokter, hoe beter en veiliger de patiëntenzorg. De Federatie en de LAD zetten zich daarom in voor een gezonde en veilige werkomgeving voor iedere medisch specialist.

Volgens de Federatie en de LAD bestaat een gezonde en veilige werkomgeving voor een medisch specialist uit de volgende 4 aspecten:

 1. Formatie (o.a. fte medisch specialist, inzet van taakherschikking)
 2. Roostering (o.a. diensten, vrij na dienst, waarneming, levensfasebeleid)
 3. Productie (o.a. soort en volume van de geleverde zorg)
 4. Arbeidsomstandigheden (o.a. wetgeving en cao, samenwerking)

Deze vier aspecten moeten zodanig zijn ingericht en op elkaar afgestemd dat elke medisch specialist in elke levensfase gezond kan werken én kwalitatieve en patiëntveilige zorg levert. De Federatie en de LAD leggen vooralsnog de nadruk op het verlichten van de werkdruk en het verbeteren van werkroosters. Daarnaast vinden we levensfasebeleid erg belangrijk. Een medisch specialist met kleine kinderen heeft immers andere behoeftes dan een medisch specialist die graag in het buitenland wil werken, of bijna met pensioen gaat.

Hoe fitter en gezonder de dokter, hoe beter en veiliger de patiëntenzorg. De Federatie en de LAD zetten zich daarom in voor een gezonde en veilige werkomgeving voor iedere medisch specialist.

Volgens de Federatie en de LAD bestaat een gezonde en veilige werkomgeving voor een medisch specialist uit de volgende 4 aspecten:

 1. Formatie (o.a. fte medisch specialist, inzet van taakherschikking)
 2. Roostering (o.a. diensten, vrij na dienst, waarneming, levensfasebeleid)
 3. Productie (o.a. soort en volume van de geleverde zorg)
 4. Arbeidsomstandigheden (o.a. wetgeving en cao, samenwerking)
Deze vier aspecten moeten zodanig zijn ingericht en op elkaar afgestemd dat elke medisch specialist in elke levensfase gezond kan werken én kwalitatieve en veilige zorg levert. De Federatie en de LAD leggen vooralsnog de nadruk op het verlichten van de werkdruk en het verbeteren van werkroosters. Daarnaast vinden we levensfasebeleid erg belangrijk. Een medisch specialist met kleine kinderen heeft immers andere behoeftes dan een medisch specialist die graag in het buitenland wil werken, of bijna met pensioen gaat.
 
Wetgeving, cao’s, de cultuur in de instelling en de eigen rol van een medisch specialist vormen de randvoorwaarden voor een gezonde en veilige werkomgeving. De raad van bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk, maar medisch specialisten in dienstverband leveren individueel ook een belangrijke bijdrage via hun Organisatorische Eenheid (OE), Vereniging Medische Staf of VMSD. Voor vrijgevestigd medisch specialisten geldt dat zij eigen afspraken maken binnen het MSB, en met de raad van bestuur.
 

Activiteiten

De Federatie geeft op de volgende wijzen invulling aan gezond en veilig werken:
 • Gezond en veilig werken staat steevast op de agenda van de cao-onderhandelingen;
 • We ondersteunen VMS, OE, VMSD, MSB en stafconvent, bijvoorbeeld bij het agenderen van de aspecten van gezond en veilig werken bij hun raad van bestuur;
 • Via ons Kennis-en dienstverleningscentrum adviseren we individuele medisch specialisten over hun rechten en plichten;
 • We werken nauw samen met onder andere de NVZ en NFU om een gezondere en veilige werkomgeving in het (academisch) ziekenhuis te realiseren;
 • We ontwikkelen handvaten die medisch specialisten kunnen gebruiken om werk te maken van gezond en veilig werken;
 • In diverse ziekenhuizen en ggz-instellingen ondersteunen we een aantal vakgroepen tijdens een tweejarig traject ‘Gezond en veilig werken’, waarbij aan de hand van een nulmeting wordt vastgesteld wat verbeterpunten/ontwikkelingswensen zijn. Doel van deze begeleiding is om een procesinterventie te ontwikkelen die artsen helpt om zelf de werkcultuur te verbeteren en de duurzame inzetbaarheid te vergroten;
 • Samen met de LAD en DJS zijn we de tweejaarlijkse Loopbaanmonitor Medisch Specialisten gestart, een groot onderzoek naar de loopbaanontwikkeling van aios en medisch specialisten waarbij veel aandacht is voor gezond en veilig werken;
 • Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat er aandacht is voor gezond en veilig werken in het Hoofdlijnenakkoord dat in 2018 met het ministerie van VWS is gesloten.

Bekijk ook