Jubileumeditie SONCOS-normeringsrapport gepubliceerd

Het platform Oncologie-SONCOS publiceert de tiende editie van het SONCOS-normeringsrapport. Dit rapport bevat normen voor het verlenen van goede en verantwoorde oncologische zorg. In deze jubileumeditie is een extra hoofdstuk opgenomen over normen en kwaliteitscriteria voor oncologienetwerken.  
 
Met deze toevoeging is het normeringsrapport toekomstbestendig en kan het nog beter ondersteunen bij het handhaven van hoogwaardige oncologische zorg. Het platform Oncologie-SONCOS geeft in het nieuwe hoofdstuk een eerste aanzet voor normering voor oncologienetwerken. Deze normering moet gaan gelden vanaf januari 2024. Komend jaar gaat het platform dan ook, in nauwe samenwerking met belangrijke koepelorganisaties, door met de verdere uitwerking en zo nodig aanpassing, waarbij ook gekeken wordt naar implementatie en haalbaarheid. Met het normeringsrapport pakt de beroepsgroep al tien jaar zelf de regie op het stellen van normen voor goede multidisciplinaire oncologische zorg. Door het jaarlijks actualiseren van het SONCOS-normeringsrapport wordt geborgd dat de normen meebewegen met de ontwikkelingen in het oncologisch veld.  

Het normeringsrapport met alle meest recente wijzigingen, is openbaar beschikbaar en wordt gebruikt door professionals en instellingen in de oncologische zorg en zorgverzekeraars, om de kwaliteit in de oncologische zorg te borgen.  
 
Download het SONCOS-normeringsrapport

Bekijk de normeringsrapporten van voorgaande jaren