Normeringsrapport van SONCOS

Sinds 2012 heeft SONCOS jaarlijks het normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ herzien en uitgebracht. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van de medisch-specialistische beroepsverenigingen en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.

Normeringsrapport

De twaalfde versie van het SONCOS normeringsrapport is te downloaden via: SONCOS normeringsrapport - versie 12 (2024). Download the English version.

Omdat de ziekenhuizen een jaar de tijd krijgen voor implementatie van de nieuwe SONCOS normen kunt u de vorige versie van het SONCOS normeringsrapport vinden via: SONCOS normeringsrapport - versie 11 (2023). Tevens zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie te vinden via: SONCOS normeringsrapport 12 - wijzigingen ten opzichte van versie 11.

Eerdere versies van het normeringsrapport zijn hieronder te vinden:

Aanverwante producten

In het SONCOS normeringsrapport wordt op meerdere plaatsen verwezen naar een samenwerkingsovereenkomst of service level agreement. Op veler verzoek vindt u hieronder een voorbeeld van een service level agreement.

*Let op: dit is alleen een voorbeeld. Het is aan de samenwerkende partijen om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen.

Voorbeeld Service Level Agreement – docx
Voorbeeld Service Level Agreement – pdf
Kwaliteitsnormen NVNG

Herziening

Omdat de oncologische zorg continu in beweging is, wordt het normeringsrapport jaarlijks herzien. Hierbij wordt de volgende werkwijze aangehouden.

 
Periode Activiteit
Januari - mei/juni 2023 Wetenschappelijke verenigingen kunnen wijzigingsverzoeken indienen, voor andere partijen dient het verzoek afgestemd te worden met relevante verenigingen
 
Juni - september 2023
 
 Commentaarfase (en eventueel waar nodig nog extra afstemming met relevante verenigingen)
 
Oktober 2023 - januari 2024 SONCOS bestuursvergadering
 
Februari 2024 Publicatie
 


Uitvraag SONCOS normen

 

Jaarlijks wordt bij de ziekenhuizen navraag gedaan naar in hoeverre de SONCOS normen worden gehaald. Deze uitvraag wordt georganiseerd door SONCOS in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en uitgezet via het Transparantieportaal Zorg. In het transparantieportaal hebben ziekenhuizen de mogelijkheid om hun gegevens door te leveren aan SONCOS, waar in hoge mate gebruik van wordt gemaakt.

Doel

De resultaten van de uitvraag stellen SONCOS in staat om te monitoren in hoeverre in ziekenhuizen aan de normen wordt voldaan. Hierdoor wordt inzichtelijk wat staand beleid is geworden en waar nog verbetering mogelijk is. Tevens worden de resultaten gebruikt om te bepalen welke gegevens het jaar erna uitgevraagd moeten worden. Door deze werkwijze is de omvang van de uitvraag de laatste jaren fors afgenomen.

Resultaten volumenormen

Volumenormen kunnen niet los worden gezien van andere normen over de context waarin de volumes worden bekeken. Desondanks is dit een belangrijk instrument gebleken om de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren. In Figuren 1-3 staat per norm weergegeven hoeveel ziekenhuizen behandelingen aanbieden en hoeveel van die ziekenhuizen aan de volumenormen voldoen. Hierbij is duidelijk te zien dat de concentratie waar in het artikel van 2013 al over wordt gesproken* heeft doorgezet. De grootste concentratie heeft plaatsgevonden bij wekedelenkanker. Daarbij is het aantal ziekenhuizen dat de operaties uitvoert afgenomen van 85 in 2013 naar 24 in 2016. Bij maagkanker is het aantal ziekenhuizen van 76 naar 21 gedaald en bij slokdarmkanker van 35 naar 21. Het percentage ziekenhuizen dat de operaties uitvoert en aan de volumenormen voldoet is drastisch gestegen.

*Sophie Broersen. Kankerdeskundigen stellen normen op. Medisch Contact 2012;67(50):2814-2817