Gepubliceerd: Advies opleidingenstructuur medisch-specialistische vervolgopleidingen

De Federatie heeft het advies Opleidingenstructuur gepubliceerd. Dit advies is onderdeel van het project Opleiden 2025, dat afgelopen jaren met subsidie van het ministerie van VWS is uitgewerkt door medisch specialisten, de wetenschappelijke verenigingen en de Federatie Medisch Specialisten. Het advies geeft handvatten om hun vervolgopleidingen tot medisch specialist meer dan nu gezamenlijk vorm te geven. Hierdoor kan de aios zich beter voorbereiden op de uitdagingen in de zorg. 
 
Medisch specialisten en collega zorgprofessionals staan voor de uitdaging om de groeiende zorgvraag het hoofd te bieden. Patiënten worden ouder en hebben meer aandoeningen tegelijkertijd. Daarbij kampt de zorgsector met een kritisch tekort aan personeel, waardoor de beschikbare tijd van zorgprofessionals voor individuele patiënten onder druk staat. Om patiënten met complexe aandoeningen de nodige zorg te kunnen blijven bieden, is samenwerking binnen een netwerk van zorgprofessionals noodzakelijk, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Daarom is het van belang in de opleiding aios voor te bereiden op het vervullen van een belangrijk rol in netwerkzorg. Tegelijkertijd wijst de werkgroep in het advies erop dat aios de mogelijkheid hebben om hun ambities waar te maken via een aantrekkelijk opleidingstraject.  
 
Hein Brackel, kinderarts en bestuurslid bij de Federatie: ‘Dit advies helpt ons gezamenlijk belangrijke stappen te zetten in de noodzakelijke ontwikkeling van netwerkzorg. Het vraagt een andere denkwijze en creatieve inzet van opleiders. En ik ben verheugd dat wetenschappelijke verenigingen en opleiders de noodzaak zien van gezamenlijk opleiden.’ 
Het advies legt de nadruk op het behoud van specialistische expertise gedurende de opleiding, terwijl aios ook praktische ervaring gaan opdoen met netwerkzorg door samen te werken met diverse andere specialisten en zorgprofessionals.
Daarnaast is het doel is om aios breed inzetbaar te maken en te houden binnen hun specialisme. Het behoud van brede inzetbaarheid binnen het specialisme kan onnodige doorverwijzingen voorkomen, waardoor zowel de zorg efficiënter wordt en de opleiding beter. 
 
De voorgestelde opleidingenstructuur begint met een gezamenlijke basisfase, waarin aios zich ontwikkelen tot breed inzetbare medisch specialisten. Deze fase biedt ruimte om verschillende specialismen te verkennen en sluit beter aan op de ambities van aios. Verderop in de opleiding wordt de nadruk gelegd op gezamenlijk onderwijs en interprofessionele netwerkstages, zowel binnen als buiten ziekenhuizen. 
 
‘De opleidingenstructuur biedt ruimte voor maatwerk om specialistische expertise te waarborgen inclusief blijvende brede inzetbaarheid. Het advies schetst met deze structuur een flexibel speelveld voor samenwerking in de opleiding, met de opdracht aan wetenschappelijke verenigingen om gezamenlijke leerdoelen te bepalen en vast te leggen in hun landelijke opleidingsplannen,’ aldus Brackel. 

Bekijk ook: