Bijgewerkte leidraad Medicamenteuze behandelopties COVID-19 patiënten

De leidraad Medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) is geactualiseerd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. De aanpassing heeft onder meer betrekking op gebruik van het middel tocilizumab bij matig ernstig of zeer ernstig zieke patiënten.

Voor matig ernstig zieke patiënten is een voorlopig advies opgesteld, in afwachting van de publicatie van de gepeer-reviewde data van de RECOVERY trial. Totdat de kennis uit dit onderzoek beschikbaar is, geldt het voorlopige advies om bij de behandeling met dexamethason een eenmalige gift tocilizumab (8 mg/kg tot een maximum van 800 mg) toe te dienen bij 2 groepen patiënten:
  • Patiënten die tijdens opname persisterend respiratoir verslechteren, zodanig dat er noodzaak is tot zuurstofsuppletie via een venturimasker (≥6L O2), non-rebreathing masker, NIV of high flow nasal oxygen (Optiflow), en een CRP ≥75 mg/L en bij wie toename van longinflammatie ten gevolge van COVID-19 hiervoor de meest aannemelijke verklaring is.
  • Patiënten met respiratoire insufficiëntie die vanaf de SEH direct op de IC worden opgenomen (en daarom buiten het ziekenhuis al eerder aan de bovengenoemde criteria zouden hebben voldaan). Hierbij wordt geadviseerd de Tocilizumab <24 uur na opname op de IC toe te dienen.
 
Verder is het hoofdstuk ivermectine bijgewerkt en is het gehele document aangevuld n.a.v. relevante literatuur en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daarnaast blijft goede supportive care, nog steeds van groot belang bij deze patiënten.
 
De SWAB heeft deze leidraad ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), het expertiseteam Behandeling van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen van de ziekenhuisapothekers (NVZA), medisch microbiologen (NVMM), internisten (NIV/NVVI), intensivisten (NVIC), kinderartsen (NVK) en longartsen (NVALT).