Kwaliteitsbeleid Sportartsen

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) wilde de bestaande kwaliteitsinstrumenten binnen de sportmedische zorg beter op elkaar afstemmen en lacunes in het kwaliteitsbeleid van de VSG identificeren en invullen. Het streven was om daarbij aan te sluiten bij het kwaliteitsbeleid en het Visiedocument 2025 van de Federatie Medisch Specialisten. Ook wilde de VSG een toekomstvisie ontwikkelen voor de kwaliteit van de sportmedische zorg als totaal, waarbij alle ketenpartners werkzaam in de sportmedische zorg betrokken worden.  

Aanpak

Vanuit het Kennisinstituut is eerst een analyse gemaakt van het huidige kwaliteitsbeleid, de instrumenten en het bestuursmodel binnen de VSG. Door middel van gesprekken en een invitational conference zijn de wensen en verwachtingen ten aanzien van een kwaliteitsbeleidsplan ge├»nventariseerd, met zowel interne als externe betrokkenen.  

Met een werkgroep is vervolgens een eerste opzet gemaakt, die is voorgelegd aan alle betrokkenen. Daarbij is verbinding gemaakt met het visiedocument Medisch Specialist 2025 van de Federatie.  

Na het vaststellen van het beleidsplan is een prioritering gemaakt van de door te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten, zodat de VSG concrete onderwerpen heeft om aan te werken. 

Resultaat

De VSG beschikt nu over een compleet kwaliteitsbeleidsplan met concrete acties waar de sportartsen de komende jaren mee aan de slag kunnen. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van dit kwaliteitsbeleidsplan is het stimulerend karakter. Het moet verleiden en aanzetten tot een positieve houding ten aanzien van de kwaliteitsinstrumenten en optimaal bijdragen aan het leveren van goede zorg. De doelen binnen de diverse pijlers zijn bewust ruim geformuleerd, zodat de diverse werkgroepen van de VSG de komende jaren zelf actief een praktische invulling kunnen geven aan de activiteiten. 

Bekijk ook