Kwaliteitsvisitatie

Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de vakgroep of maatschap op locatie. Het doel is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg. Elke vakgroep wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. Zo krijgt elke vakgroep handvatten om gericht aan kwaliteitsverbetering te werken. De wetenschappelijke vereniging krijgt een compleet beeld van de stand van zaken. Met die gegevens kan elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bijstellen. 

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

U kunt bij ons terecht voor praktische ondersteuning bij de uitvoering van kwaliteits- en opleidingsvisitaties. Met als resultaat: visitatierapporten die zijn afgestemd met de betrokken partijen en een constante factor vormen bij al uw visitaties. Daarnaast bieden wij:

  • methodiek: wij helpen u bij het verbeteren van uw visitatiemethodiek (normenrapporten en bijbehorende instrumenten zoals dossieronderzoek en medical audits);
  • digitalisering: wij ondersteunen u bij het verwerken van uw visitatiemethodiek in een digitale omgeving en het testen daarvan. Daarbij maken wij gebruik van onze ruime ervaring met verschillende digitale visitatiesystemen;
  • visitatietrainingen: u kunt deelnemen aan onze generieke trainingen voor het uitvoeren van een kwaliteitsvisitatie. Aan deze trainingen nemen visitatoren van verschillende wetenschappelijke verenigingen deel, zodat zij onderling visitatiemethodieken kunnen uitwisselen. Wanneer u met uw voltallige visitatiecommissie getraind wilt worden, dan geven we een training volledig aangepast op de visitatiemethodiek van uw vereniging.

Marjolijn Wegdam, arts-microbioloog en lid algemene visitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie:

“De methodiek van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie was toe aan revisie. Dankzij de ondersteuning vanuit het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten hebben we een succesvolle transitie kunnen maken naar het visiteren met een normenkader.”

Onze aanpak

Bij de begeleiding van visitaties: we brengen structuur aan in de voorbereiding en begeleiden het proces op de dag zelf: we maken de aantekeningen, houden aandachtspunten bij, stellen conceptgespreksverslagen en een conceptrapport op en stemmen deze af met de visitatiecommissie ad hoc en gesprekspartners.

Bij methodiekontwikkeling: we begeleiden werkgroepen medisch specialisten bij de ontwikkeling van een normenrapport. Eerst inventariseren we mogelijke normen en stellen relevante normen vast. Vervolgens werken wij het bijbehorende waarderingsstelsel uit met onderliggende instrumenten en testen deze in de praktijk.

Bij visitatietrainingen: onze adviseurs inventariseren uw visitatiemethodiek en verwerken deze in presentaties en praktische oefeningen. Alle deelnemers ontvangen een overzicht van de volledige visitatiemethodiek, het visitatiereglement, oefeningen en een voorbeeldrapportage. De visitatietrainingen zijn opgesteld volgens de leidraad visitatietraining van de Federatie Medisch Specialisten.

Omdat onze adviseurs voor meerdere wetenschappelijke verenigingen kwaliteits- en opleidingsvisitaties begeleiden én goed op de hoogte zijn van beleidsontwikkelingen, kunnen we u een totaalpakket bieden: van het opzetten/aanpassen van de methodiek, het trainen van de visitatoren tot het praktisch begeleiden van de visitaties.

Meer weten?

Wij helpen u graag bij effectieve kwaliteitsvisitatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Top-Smits, adviseur, k.smits@kennisinstituut.nl.

Meer informatie over de visitatietrainingen