Kwaliteitsvisitatie

De kwaliteitsvisitatie is een intercollegiale doorlichting van de vakgroep of maatschap op locatie. Het doel is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg. Elke vakgroep wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. Zo krijgt elke vakgroep handvatten om gericht aan kwaliteitsverbetering te werken. De wetenschappelijke vereniging krijgt een compleet beeld van de stand van zaken. Met die gegevens kan elke wetenschappelijke vereniging zijn kwaliteitsbeleid, -normen en -instrumenten zo nodig bijstellen. 

Wat doet het Kennisinstituut voor u?

Het Kennisinstituut kan uw wetenschappelijke vereniging op meerdere manieren ondersteunen (zie onder het kopje Onze aanpak een uitgebreidere toelichting). Wij bieden: 

  • begeleiding van kwaliteitsvisitaties: de adviseur verzorgt de ondersteuning bij de voorbereiding, de visitatiedag zelf en de rapportage. De adviseurs zijn getrainde en ervaren krachten en vormen een constante factor bij al uw visitaties.
  • methodiek: wij ondersteunen u bij de herziening en verbetering van uw visitatiemethodiek. Dit kan een project zijn rondom de gehele visitatiemethodiek, of specifiek voor het normenrapport of een bepaald instrument zoals een medical audit. Hierbij zijn wij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de Federatie Medisch Specialisten (hierna Federatie) en kunnen ondersteuning bieden bij de vertaling naar uw visitatiemethodiek.
  • digitalisering: wij ondersteunen u bij het verwerken van uw visitatiemethodiek in een digitale omgeving en het testen daarvan. Daarbij maken wij gebruik van onze ruime ervaring met verschillende digitale visitatiesystemen.
  • visitatietrainingen: u kunt deelnemen aan onze generieke trainingen voor het uitvoeren van een kwaliteitsvisitatie. Aan deze trainingen nemen visiteurs van verschillende wetenschappelijke verenigingen deel, zodat zij onderling visitatiemethodieken en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van visitatietrainingen op maat. Deze training wordt volledig aangepast op de visitatiemethodiek en de wensen van uw vereniging en kan van toepassing zijn wanneer een grote groep nieuwe visiteurs van start gaat, of wanneer u bepaalde specifieke aspecten wilt trainen met uw visitatiecommissie.
  • intervisie en heidagen: wij kunnen u ondersteunen wanneer uw visiteurs vaak tegen dezelfde problemen aan lopen of wanneer u graag een brede discussie wilt voeren over aspecten in uw visitatiemethodiek. Middels een intervisiebijeenkomst of heidag kunnen wij u en de visiteurs hierbij begeleiden. 

Marjolijn Wegdam, arts-microbioloog en lid algemene visitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Microbiologie:

'De methodiek van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie was toe aan revisie. Dankzij de ondersteuning vanuit het Kennisinstituut hebben we een succesvolle transitie kunnen maken naar het visiteren met een normenkader.'

Onze aanpak


Bij begeleiding van visitaties
We brengen structuur aan in de voorbereiding en begeleiden het proces op de dag zelf. We maken de aantekeningen, houden aandachtspunten bij, stellen conceptgespreksverslagen en een conceptrapport op en stemmen deze af met de visitatiecommissie ad hoc en gesprekspartners. Desgewenst koppelen we onze ervaringen terug naar de visitatiecommissie ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de visitatiemethodiek. 

Bij methodiekontwikkeling
We begeleiden werkgroepen medisch specialisten bij de ontwikkeling of herziening van de visitatiemethodiek. U kunt hierbij denken aan het inventariseren en vaststellen van normen, het uitwerken van bijbehorende waarderingsstelsel met bijbehorende instrumenten en het testen in de praktijk. Ook met de ontwikkeling van bijvoorbeeld medical audits, waarbij geprioriteerde aanbevelingen uit de richtlijnen worden omgezet in vragen om het naleven van de richtlijnen te testen, hebben onze adviseurs ervaring.  Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van visitatiemethodiek nauwgezet door onze deelname aan de commissie kwaliteitsvisitatie van de Federatie en vertalen dit ook naar projecten die wij ondersteunen.

Bij visitatietrainingen
De generieke visitatietraining behandelt alle aspecten van het visiteren. U kunt hierbij denken aan het gehele proces van de visitatie, van voorbereiding tot verslaglegging, maar ook het oefenen van gesprekstechnieken en het behandelen van de juridische aspecten. Onze trainers zijn adviseurs met een geruime ervaring in kwaliteitsvisitaties. Voor de visitatietraining op maat inventariseren onze adviseurs uw visitatiemethodiek en verwerken deze in presentaties en praktische oefeningen. De visitatietrainingen zijn opgesteld volgens de leidraad Visitatietraining van de Federatie.

Bij intervisiebijeenkomsten en heidagen
Onze adviseurs hebben een ruime ervaring met verschillende visitatiemethodieken. In samenspraak met de wetenschappelijke vereniging wordt de invulling van de bijeenkomst of heidag bepaald. Onze adviseurs inventariseren de ervaren problemen en vragen casuïstiek op. Tijdens de heidag nemen de adviseurs de visitatiecommissie mee in het proces ter verbetering van hun visitatiemethodiek en -technieken. Tijdens de intervisiebijeenkomst wordt specifieke casuïstiek via een gestructureerde methode besproken en bediscussieerd.

Omdat onze adviseurs voor meerdere wetenschappelijke verenigingen kwaliteitsvisitaties begeleiden én goed op de hoogte zijn van beleidsontwikkelingen, kunnen we u een totaalpakket bieden: van het opzetten/aanpassen van de methodiek, het trainen van de visiteurs tot het ondersteunen van de visitaties.

Meer weten?

Wij helpen u graag bij effectieve kwaliteitsvisitatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dian Ossendrijver, d.ossendrijver@kennisinstituut.nl.