Artificial Intelligence (AI)

De snelle ontwikkelingen in AI-technologie bieden kansen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en medisch specialisten te ondersteunen in hun dagelijks werk. Veel wetenschappelijke verenigingen zijn daarom ook al bezig met het toepassen van AI. Maar er zijn zeker ook nog uitdagingen zoals de complexiteit en ongrijpbaarheid van AI en een goede implementatie in de praktijk.

Om medisch specialisten optimaal te ondersteunen en voor te bereiden op de ontwikkelingen rondom AI, heeft de Federatie Medisch Specialisten in 2023 de commissie AI opgericht. Deze commissie heeft de volgende doelen: 

  • Aanspeekpunt en vraagbaak zijn voor zorgprofessionals en wetenschappelijke verenigingen op het gebied van AI.

  • De ontwikkelingenop hetgebiedvan AI op de voet volgen en het Federatiebestuur adviseren over debetekenishiervanop dezorg. Standpunten formuleren namens de beroepsgroep.

  • Het delen van kennis over AI, bijvoorbeeld door het organiseren van netwerkbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.

  • Hetvertrouwenin endebetrokkenheidvan specialistenstimuleren bijdeontwikkelingvan AI, om zo de kwaliteit en effectiviteit van AI voor de zorg te bevorderen.

De commissie buigt zich over vragen zoals:

  • Hoe implementeer ik AI veilig en effectief als specialist?

  • Wat zijn de wetten en regels waar we rekening mee moetenhouden?

  • Wat isverantwoordgebruikenwatjuistniet?  

  • Wat is de rol van de specialist binnen AI en vooral ook bepalen wat zinnige oplossingen zijn?

  • Wat is de rol van AI in opleiden en welke nascholingsopties zijn er?

AI zou wel eens een van de technologieën kunnen zijn die ons vak gaan veranderen. Hoe blijven we in de lead? 

De 10 commissieleden zijn vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke verenigingen. Zij hebben expertise op het gebied van verschillende aspecten van artificial intelligence, zoals AI-ontwikkeling, implementatie, wetenschappelijke validatie, Large Language Models, ethiek en kwaliteitsmonitoring.

Meer informatie

Wil je meer weten of jouw ervaringen met ons delen? Neem dan contact op met Sade Faneyte, beleidsadviseur via s.faneyte@demedischspecialist.nl.

Bekijk ook: