Raamwerk klinische capaciteit fase 3 gepubliceerd

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met V&VN een raamwerk gepubliceerd met handvatten en suggesties voor het optimaliseren en maximaliseren van de capaciteit op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen. Dit raamwerk is bedoeld voor de periode voorafgaand en ten tijde van fase 3 van de COVID-19 pandemie.

De zorg in de ziekenhuizen staat opnieuw onder toenemende druk nu het aantal besmettingen met het COVID-19 virus weer stijgt. Hoewel de beschikbaarheid van zorg soms nijpend is geweest, is vooralsnog geen zorginfarct ontstaan. Zo'n situatie kan zich wel voordoen als de toestroom van het aantal COVID-patiënten dat acute zorg nodig heeft snel oploopt. Voor de capaciteit op de ic zijn draaiboeken opgesteld als er landelijk een absoluut tekort aan IC-capaciteit dreigt. Echter, omdat een absoluut tekort van capaciteit ook op andere plekken in de zorg kan ontstaan, heeft de minister voor Medische Zorg en Sport gevraagd om plannen op te stellen met mogelijke maatregelen gericht op het zoveel mogelijk behouden van continuïteit van zorg. Daarom is dit raamwerk opgesteld.

Anesthesioloog en vicevoorzitter van de Federatie Medisch Specialisten Robert Sie: ‘Het doel is om ook in de situatie van crisis de best mogelijk zorg voor zoveel mogelijk mensen te kunnen blijven bieden. Dat betekent dat de capaciteit in bedden en personeel zo veel mogelijk moet worden benut en de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in de gehele zorgketen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd moeten worden. Als één sector crisiszorg nadert, wat mag van de andere partijen gevraagd/verwacht worden? Dit Raamwerk staat dan ook niet op zichzelf, maar dient bezien te worden in samenhang met de sectorplannen fase 3 van de verpleeghuiszorg, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging, huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de ambulancezorg.’

Uitgangspunt is dat de kritiek planbare zorg zo lang mogelijk geborgd blijft. Volgens de werkgroep is dit een belangrijk verschil met de afwegingen van een jaar geleden ten tijde van de eerste golf. Het zo lang mogelijk overeind houden van de kritiek planbare zorg kan alleen als de klinische capaciteit zo optimaal mogelijk wordt ingezet en uitgebreid. De wijze waarop de klinische capaciteit lokaal en regionaal concreet kan worden geoptimaliseerd en gemaximaliseerd wordt beïnvloed door de omstandigheden, personele beschikbaarheid en faciliteiten. De keuze voor de inzet van specifieke maatregelen valt onder de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van de raad van bestuur. De instelling is en blijft dus eindverantwoordelijk voor continuïteit en kwaliteit van de geleverde zorg.

Het raamwerk vormt samen met de andere sectorale plannen het kader voor zorgaanbieders om regionaal en lokaal gezamenlijk weloverwogen, goed uit te leggen keuzes te maken die passen bij de situatie die zich voordoet. Bij het opstellen van dit raamwerk was een werkgroep met vertegenwoordiging uit de volgende wetenschappelijke en beroepsverenigingen betrokken: Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Download het raamwerk