Nieuwe handreiking over Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS heeft op www.dwangindezorg.nl de nieuwe handreiking ‘Wet zorg en dwang in ziekenhuizen en revalidatiecentra’ gepubliceerd. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of (onvrijwillige) opname van mensen met dementie of een verstandelijke beperking. De handreiking beschrijft onder meer hoe de wet moet worden toegepast als deze patiënten vanuit het verpleeghuis of de thuissituatie in het ziekenhuis of revalidatiecentrum worden opgenomen.

Als er sprake is van onvrijwillige zorg, is het uitgangspunt dat het bestaande zorgplan dat in het verpleeghuis of in de thuissituatie werd gehanteerd, wordt overgedragen aan het ziekenhuis of het revalidatiecentrum. Hier wordt vervolgens op basis van dit zorgplan beoordeeld of het zorgplan kan worden uitgevoerd. In een situatie waarin het zorgplan niet voorziet, of in de situatie waarin het uitvoeren van het zorgplan bij het verlenen van goede zorg niet mogelijk is, kan van het zorgplan worden afgeweken. De handreiking gaat ook in op deze procedures voor (onvrijwillige) opname, zoals een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf, het aanvragen van een rechterlijke machtiging of een aanvraag voor een beschikking tot inbewaringstelling in een crisissituatie.

De handreiking is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. Aan deze handreiking hebben experts van onder meer de brancheorganisaties NVZ, NFU, Revalidatie Nederland, kennisorganisatie Vilans, de beroepsvereniging V&VN, Artsenfederatie KNMG en de wetenschappelijke verenigingen van de internisten, psychiaters, klinisch geriaters, neurologen en revalidatieartsen meegewerkt.

Download de handreiking