Leidraad overplaatsing COVID-19 patiënten

De Federatie heeft de leidraad Criteria voor overplaatsing van COVID-19 patiënten naar een ander ziekenhuis gepubliceerd. Met de leidraad wil de Federatie bijdragen aan een gelijkwaardige verdeling van COVID-19 patiënten over de ziekenhuizen. Alleen bij zorgvuldige spreiding van patiënten kunnen er landelijk goede afspraken worden gemaakt over het op- en afschalen van de zorg. Zowel algemene criteria voor overplaatsing als criteria bij het verplaatsen van een patiënt met een hoge extra zuurstofbehoefte zijn in de leidraad opgenomen.

Het gaat in de leidraad om COVID-19 patiënten die zorg nodig hebben die niet thuis of in een VVT-instelling kan worden geleverd. De leidraad heeft geen betrekking op de overplaatsing van ic-patiënten, voor deze patiënten zijn andere criteria voorhanden. De organisatorische invulling kan op onderdelen afhankelijk zijn van de lokale omstandigheden.

De leidraad bevat algemene voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor overplaatsing van een COVID-19 patiënt naar een ander ziekenhuis. Vanzelfsprekend moet er sprake zijn van een stabiele klinische conditie van de patiënt, moet de overplaatsing besproken worden met de patiënt en diens naasten en moet de betrokken huisarts op de hoogte worden gebracht. Daarnaast geeft de leidraad een overzicht van de algemene exclusiecriteria voor overplaatsing van een COVID-19 patiënt. COVID-patiënten die erg kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld patiënten met ernstige dementie, een delier of psychiatrische co-morbiditeit, mogen niet overgeplaatst worden. Tot slot bevat de leidraad een stroomschema met de criteria en overwegingen voor overplaatsing van een COVID-19 patiënt met hoge extra zuurstofbehoefte.

Download de leidraad