Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19

Het is de verwachting dat een deel van de COVID-19 patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal houden. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. De Federatie Medisch Specialisten publiceert vandaag de leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’. In de leidraad zijn adviezen opgenomen voor de nazorg voor COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

Tijdens een ziekteperiode ten gevolge van COVID-19 kunnen er milde, maar ook zeer ernstige klachten ontstaan. Het natuurlijk herstel zal waarschijnlijk enige tijd in beslag nemen, waarbij het beloop nog niet voorspelbaar is. Het advies aan zorgprofessionals in de eerste lijn is om patiënten met (een verdenking op) COVID-19 zo nodig tijdig voor te lichten over het mogelijk aanhouden van klachten na initieel herstel en daarnaast te overwegen om laagdrempelig contact met hen te houden in de herstelperiode. In de leidraad staat beschreven waar de professionals tijdens de contactmomenten alert op moeten zijn.

Ziekenhuis

In de leidraad worden ook adviezen gegeven voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Aan bod komen onder andere de informatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis, de mogelijke nazorgtrajecten en de poliklinische follow-up, zoals door de longarts en/of klinisch geriater. Voor de nazorg voor patiënten met een IC-episode in hun ziektebeloop wordt verwezen naar de leidraad ‘Nazorg voor IC-patiënten met COVID-19’.

Werkgroep leidraad

De leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19' is opgesteld door een werkgroep met afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), Verenso, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, (KNGF) Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en de Patiëntenfederatie Nederland.

Bekijk de leidraad op de Richtlijnendatabase