Laatste nieuws regelgeving zelfstandigen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan nieuwe regelgeving voor zzp’ers. Het doel is om opdrachtgevers en zzp’ers zekerheid te geven over de beoordeling van hun werkrelatie en het voorkomen van schijnzelfstandigheid. De Federatie raadt zzp’ers aan om de branchespecifieke modelovereenkomsten te blijven gebruiken die zijn ontwikkeld in overleg met de Belastingdienst.

De Federatie Medisch Specialisten, LHV, KNMT en VvAA blijven in gesprekken met de ministeries van SZW en VWS de gezamenlijke uitgangspunten onder de aandacht brengen:
zzp’ers zijn essentieel voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is;
zet daarom het belang van de patiënt voorop in de duur van de opdracht;
zorg dat de nieuwe regelgeving aansluit bij specifieke wetgeving die in de zorg geldt;
voorkom extra administratielast.

Webmodule

Door SZW is een webmodule ontwikkeld die opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid moet verschaffen of een opdracht buiten dienstvetrekking plaats kan vinden. Deze webmodule is onder andere door medisch specialisten getest en niet bruikbaar gebleken. Er is sprake van diverse botsingen met zorgwetgeving, criteria die specifiek in de zorg juist wijzen op het ontbreken van een gezagsverhouding zijn niet verwerkt in de vraagstelling en de webmodule levert een forse administratieve last op. In een brief aan het ministerie van SZW pleiten de Federatie, LHV, KNMT en VvAA dan ook voor het blijven werken met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten als alternatief voor de webmodule. Dat kan voorlopig ook nog.

Beleidsontwikkeling voor zelfstandigen

Op 5 juli 2022 schrijft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer de uitgangspunten en agenda om te komen tot een duurzame arbeidsmarkt. Onderdeel daarvan is beleidsontwikkeling voor zelfstandigen. Daarin wordt intensivering van handhaving aangekondigd en dat er wordt gestreefd naar meer duidelijkheid en opeisbare regels.

Verduidelijking van het begrip gezag - cruciaal bij de beoordeling van de arbeidsrelatie - wordt dit najaar verwacht. Hiervan is de doorontwikkeling van de webmodule een onderdeel. Komend jaar komt het kabinet met een invulling van den (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het ziet ernaar uit dat de mogelijkheid wordt gecreëerd te worden ontheven van de publieke verzekeringsplicht als in plaats daarvan een private verzekering wordt afgesloten (opt-out).

Meer concreet is het voornemen uiterlijk per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen, mogelijk eerder. Dit najaar worden nadere berichten verwacht over de uitvoering daarvan door de Belastingdienst.
Download de modelovereenkomsten en lees meer op onze themapagina ZZP