Effect vermindering administratielast blijft achter

Hoewel de ervaren administratielast mondjesmaat vermindert, bijna de helft van de acties uit het Actieplan (Ont)Regel de Zorg is gerealiseerd, blijft tegelijkertijd het effect op de werkvloer nog achter. Dit staat in de Kamerbrief van het ministerie van VWS over de voortgang van het programma (Ont)Regel de Zorg. De Federatie Medisch Specialisten vindt het positief dat de (ont)regel beweging op gang is gekomen, maar is van mening dat pas als de ict/epd-problematiek daadwerkelijk wordt aangepast er echt sprake zal zijn van merkbare vermindering van de administratielast op de werkvloer.

De Federatie pleit al lange tijd voor het grondig aanpakken van ict/epd-problematiek en de gebrekkige gegevensuitwisseling. Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft mede op verzoek van de Federatie op dit dossier meer regie gepakt en komt binnen afzienbare tijd met concrete maatregelen, waaronder een wetsvoorstel.

Vertrouwen

Uit verschillende metingen wordt geconcludeerd dat over de gehele zorgsector er nog geen drastische afname van de ervaren regeldruk is te zien. Toch zijn de ministers in de Kamerbrief over de voortgang van het programma (Ont)Regel de Zorg ook positief: 'We hebben ruim een jaar na de lancering van het programma (Ont)Regel de Zorg, vertrouwen in de positieve effecten ervan. We zijn er nog lang niet en de merkbaarheid voor de zorgverlener en voor de patiënt/cliënt is nog onvoldoende, maar er is veel in gang gezet dat wel tot die effecten moet leiden.'

Ontregel-acties van de Federatie

De Federatie en wetenschappelijke verenigingen hebben daar waar nodig beleid aangepast en/of regels geschrapt om de administratielast te verminderen. Hieronder een kort overzicht van de stand van zaken omtrent de acties uit het Actieplan (Ont)Regel de Zorg voor de medisch-specialistische zorg waar de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen bij betrokken zijn.
 • Aanpassingen IFMS
  De Federatie onderzocht in hoeverre de Leidraad IFMS van de Federatie nog aansluit bij de huidige praktijk. IFMS is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten. Het advies is om de leidraad op verschillende punten aan te passen. De focus moet komen te liggen op de resultaten die IFMS kan opleveren in plaats van op het afvinken van deelname aan IFMS met een checklist. Daarnaast is in de Basisset Medisch Specialistische Zorg 2020 de indicator IFMS niet meer te vinden. IFMS is inmiddels gemeengoed in de ziekenhuizen. Bij het vaststellen van de gehele set voor 2020 is veel aandacht geweest voor het verminderen van administratieve lasten.
 • 25% minder proces- en structuurindicatoren
  Het aantal proces- en structuurindicatoren dat jaarlijks moet worden aangeleverd bij het Zorginstituut in het kader van de Transparantiekalender is met 25% verminderd. De kwaliteitsinformatie die deze indicatoren opleveren, publiceert het Zorginstituut via de 'Openbare Database' op de website Zorginzicht.
 • Reductie omvang controle- en accreditatiecycli
  Een aantal wetenschappelijke verenigingen heeft acties ondernomen om de frequentie, omvang en overlap van informatie-, controle- en accreditatiecycli terug te brengen. Zo is de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een project gestart om het visitatiesysteem voor de dialysecentra te herzien. En daarbij de doublure van de HKZ-accreditatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) met die van de ziekenhuisbrede visitatie te schrappen.
  De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) zijn in gesprek met de Raad voor Accreditatie om de overlap in laboratoriumaccreditaties te reduceren.
 • Reductie registratielast kwaliteits- en opleidingsvisitaties
  Naast kwaliteitsvisitaties worden er ook opleidingsvisitaties uitgevoerd door de wetenschappelijke verenigingen. Door de kwaliteits- en opleidingsvisitatie op hetzelfde moment te plannen wordt veel tijdwinst geboekt. Inmiddels hebben acht wetenschappelijke verenigingen de samenvoeging gerealiseerd. 14 wetenschappelijke verenigingen hebben zich inmiddels verenigd in een project en nemen hun instrumenten en normen onder de loep om de registratielast zo te verminderen.
 • Machtigingen geschrapt
  De Federatie werkt nauw samen met zorgverzekeraars om de mogelijkheden tot het schrappen van machtigingen te onderzoeken. Vorig jaar werden al voor 17 geneesmiddelen formulieren geschrapt. In maart 2019 zijn opnieuw formulieren voor 10 geneesmiddelen geschrapt.