Financiering

Voor elke specialist in opleiding krijgt de opleidingsinstelling een vergoeding van het ministerie van VWS: de zogenaamde beschikbaarheidbijdrage. De minister stelt jaarlijks op basis van advies van het Capaciteitsorgaan het aantal opleidingsplaatsen vast. Stichting BOLS adviseert vervolgens over verdelingsvoorstellen voor de instromende aios en de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA) kent uiteindelijk de beschikbaarheidbijdrage toe aan de opleidingsinstellingen.

Lees ook: Bedrijfsvoering en Regelgeving

Aantal opleidingsplaatsen

De minister van VWS bepaalt op basis van het zogenaamde Capaciteitsplan hoeveel nieuwe aios per specialisme mogen worden opgeleid in het komende jaar. Dit plan is een advies van het Capaciteitsorgaan – zij brengt iedere drie jaar advies uit aan de minister over het aantal op te leiden medisch specialisten. Het Capaciteitsorgaan baseert deze ramingen op de verwachte zorgbehoefte en houdt daarbij onder meer rekening met epidemiologische ontwikkelingen. Daarnaast geven de wetenschappelijke verenigingen input. 

Vervolgens maakt Stichting BOLS, een samenwerkingsverband van NFU, NVZ en de Federatie, een voorstel voor de verdeling van de instroomplaatsen over de acht Onderwijs- en Opleidingsregio’s (OOR’s). De OOR’s verdelen de instroomplaatsen vervolgens over de opleidingsinstellingen in die regio. De verdeling van de opleidingsplaatsen over OOR’s en opleidingsinstellingen is een complex proces, waarbij regels van het ministerie van VWS moeten worden opgevolgd. 

Beschikbaarheidbijdrage 

Op basis van het verdeelvoorstel van Stichting BOLS stelt de minister van VWS een verdeelplan vast. Naar aanleiding van dit verdeelplan kent de NZa een beschikbaarheidbijdrage toe aan ziekenhuizen die opleiden. De toekenning van de beschikbaarheidbijdrage aan de opleidingsinstellingen is in handen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat gebeurt aan de hand van de Individuele Opleidingsschema’s die bekend zijn bij de RGS. Om die reden is het belangrijk om wijzigingen in het opleidingsschema altijd tijdig door te geven aan de RGS. Zorginstituut Nederland verzorgt de betaling van de beschikbaarheidbijdrage vanuit het Zorgverzekeringsfonds en het Fonds langdurige zorg, waarvan zij beheerder zijn.

Afbeelding financiering medische vervolgopleidingen 

Lees meer over de financiering van de medische vervolgopleidingen op de website van De Jonge Specialist. 

Ondersteuningsmateriaal