Regelgeving

Aan een medische vervolgopleiding worden zeer strenge eisen gesteld om de kwaliteit van de opleiding, de opleidingsinstelling en opleiders te waarborgen en steeds te verbeteren. Er geldt dan ook strikte regelgeving ten aanzien van de opleiding. Als aios heb je naast bepaalde plichten ook bepaalde rechten. Je bent in dienst van de instelling waar je de opleiding volgt, en daar gelden specifieke arbeidsvoorwaarden. Bij een verschil van inzicht is tussen een aios en opleider over de opleiding heb je het recht om naar de Centrale Opleidingscommissie (COC) of Geschillencommissie te stappen voor bemiddeling. Bij het Kennis- en Dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten kun je terecht voor juridisch advies.

Lees ook: Financiering en Opbouw van de opleiding

Regelgeving

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt de regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het CGS voldoen. 

In het Kaderbesluit van het CGS staan de globale, algemene eisen waaraan alle vervolgopleidingen moeten voldoen. Zo beschrijft het Kaderbesluit de regelingen betreffende de opleidingsduur, eerder en sneller verworven competenties, en individuele opleidingsplannen en -schema’s. 
Daarnaast geldt voor elk specialisme een Specifiek Besluit: de regelgeving per specialisme die geldt voor de betreffende opleiding tot medisch specialist. Het Specifiek Besluit baseert het CGS op basis van het landelijk opleidingsplan dat elke wetenschappelijke vereniging voor haar specialisme opstelt. 

Bekijk alle regelgeving die van toepassing is op de medische vervolgopleidingen. Je vindt hier ook specifieke besluiten en regels voor opleidingsplannen voor elk afzonderlijk specialisme. 

Cao’s

Als aios ben je in dienst van de instelling waar je de opleiding volgt. Voor zowel een umc als een algemeen ziekenhuis gelden andere cao’s. In de cao’s zijn afspraken gemaakt over zaken als arbeidsvoorwaarden, werken bij zwangerschap, pensioen, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. Op de website van De Jonge Specialist kun je terecht voor meer informatie en handige hulpmiddelen. Bijvoorbeeld voor als je je eerste avond-, nacht- of weekenddienst gaat draaien, of als je je rooster wilt toetsen aan de cao’s en de Arbeidstijdenwet. Als je meer wilt weten over cao’s en arbeidsvoorwaarden kun je ook terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum. Lees meer over cao’s op onze themapagina.

Een geschil, wat nu?

Het kan gebeuren dat er een verschil van inzicht is tussen aios en opleider. Bijvoorbeeld als de opleider de opleidingsduur wil verkorten maar de aios niet. Of als de aios geen gelegenheid krijgt om een betaalde stage te volgen. Bij een verschil van inzicht probeer je er natuurlijk eerst samen uit te komen met je opleider. Lukt dat niet, dan kan de COC van het ziekenhuis waar je in opleiding bent, bemiddelen. Zowel de opleider als de aios kan het geschil voorleggen aan de COC. Iedere erkende opleidingsinstelling heeft een COC. 

Wanneer bemiddeling door de COC niet lukt of het geschil onbemiddelbaar wordt geacht, dan is de volgende stap een procedure bij de landelijke onafhankelijke Geschillencommissie. Voor zowel de procedure bij het COC als de Geschillencommissie is het zeer belangrijk om de termijnen in acht te nemen, want als je te laat bent, wordt een geschil niet in behandeling genomen.

Afbeelding Minimum vereisten bemiddeling door COC

Lees meer informatie over geschillenprocedures op de website van de KNMG. Deze informatie op deze website geldt ook voor opleiders of opleidingsinstellingen. Opleiders en aios kunnen ook terecht bij ons Kennis- en dienstverleningscentrum voor juridisch advies.

Bekijk ook