TILS

video-play-button
Bekijk de video

Een voorbeeld uit het Radboudumc van een werkplek leermodule. Aios klinische geriatrie, huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en interne geneeskunde krijgen de kans interprofessioneel te leren samenwerken ter verbetering van de ketenzorg voor multimorbide ouderen.

TILS: Transmuraal Interprofessioneel Leren Samenwerken

Aios uit eerste en tweede lijn leren van, over en met elkaar, samenwerken in de geriatrie.

Leerdoelen

De TILS is een module die bestaat uit vijf verschillende werkvormen die alle aios doorlopen. In de module kunnen werken aios aan de volgende competenties:

  • Relaties aangaan en bouwen (zowel met de patiënt als met collega’s).
  • Transparant samenwerken. 
  • Reflecteren op de praktijk. 

Werkwijze

De module duurt zes maanden voor aios oudergeneeskunde en geriatrie en drie maanden voor aios huisartsgeneeskunde. De module bestaat uit vijf werkvormen die gekoppeld zijn aan de ‘patient journey’ van de multimorbide patient in het transmurale traject: 

  1. Kick-off sessie: elkaar en de module leren kennen.
  2. Rich pictures: in dialoog over samenwerken met behulp van tekenen.
  3. Samen patiënt zien, in 1e en 2e lijn. Aios geriatrie gaan naar tweede lijn (huisartspraktijk of verpleeghuis) en andere aios leren samen van een patiënt tijdens hun stage bij de geriatrie. 
  4. Telefonisch overleg tussen 1e en 2e lijn: als transmuraal aios-koppel verwijzers uit eerste lijn te woord staan.
  5. Patient journey: reis van patiënt door de keten expliciteren en samenwerking vanuit patiëntenperspectief analyseren.

Supervisoren in 1e en 2e lijn worden vooraf getraind en ontvangen een handleiding voor naslag. De aios krijgen een werkboek. Zij zullen interprofessionele leerdoelen, zoals ‘elkaars perspectieven op onderlinge communicatie en samenwerking begrijpen’, opnemen in hun individuele opleidingsplan. Voor en na de module doen de aios een zelf assessment van hun samenwerking competenties en laten ze hun samenwerkingsgedrag observeren en beoordelen door hun supervisor. Het werkboek zal na wetenschappelijke evaluatie in het lopende onderzoek worden gepubliceerd en via deze pagina te vinden zijn. In het werkboek vind je meer informatie over de werkvormen.

Resultaten tot nu toe

De TILS is ontworpen op basis van resultaten van onderzoek naar intraprofessioneel samenwerken en leren door een samenwerkingsverband van de afdelingen Geriatrie, Eerstelijnsgeneeskunde en de Radboudumc Health Academy. Er zijn samen met patiënten competenties geformuleerd die artsen nodig hebben om effectief transmuraal samen te kunnen werken. Vervolgens is gekeken waar de mogelijkheden liggen om transmuraal te leren samenwerken. Uit observaties en focusgroepen met professionals zijn ontwerpprincipes ontwikkeld die nodig zijn voor effectief transmuraal leren samenwerken. Op basis van deze ontwerpprincipes zijn de TILS module en bijbehorende interventies ontwikkeld om transmuraal te leren samenwerken gedurende stages in het ziekenhuis. De module is enthousiast ontvangen. 

De module wordt in een pilot met behulp van observaties en interviews geëvalueerd. Hierna volgt een onderzoek naar de effecten op transmuraal samenwerken. 

Meer informatie

Meer weten over dit initiatief? Neem contact op met:

Mw. dr. D.Z.B. van Asselt, klinisch geriater en opleider dieneke.vanasselt@radboudumc.nl

Overzicht initiatieven van interprofessionele educatie

Bekijk ook

Opleiden 2025
Interprofessioneel opleiden