IFMS

Medisch specialisten werken continu aan het verbeteren van hun eigen functioneren. Ruim 85% van alle medisch specialisten doet mee aan IFMS, tweejaarlijkse gesprekken waarin de individuele medisch specialist zijn eigen functioneren evalueert. De Federatie en de wetenschappelijke verenigingen ondersteunen medisch specialisten bij het optimaal functioneren in de praktijk.

Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het professioneel handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. Door het continu verbeteren van het professioneel handelen van medisch specialisten is de kwaliteit van de patiëntenzorg geborgd en wordt deze (waar mogelijk) verder verbeterd.

Leidraad IFMS: minder administratielast

De Federatie heeft de punten in de leidraad IFMS die administratielast kunnen veroorzaken aangepast. De leidraad uit 2014 beschreef te minutieus op welke wijze uitvoering dient te worden gegeven aan IFMS. De nieuwe uitgave ‘IFMS: Terug naar de bedoeling’ geeft meer vrijheid voor eigen invulling. Hierbij wordt uitgegaan van de intrinsieke motivatie van professionals om zelf voortdurend te verbeteren en elkaar daarbij te helpen. De leidraad biedt handvaten om het individueel functioneren van een medisch specialist te evalueren en verder te ontwikkelen. 

Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) is een systeem dat gericht is op het evalueren en verbeteren van het professioneel handelen van medisch specialisten. Dit gebeurt door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als eventuele input voor een individueel verbeterplan. Door het continu verbeteren van het professioneel handelen van medisch specialisten is de kwaliteit van de patiëntenzorg geborgd en wordt deze (waar mogelijk) verder verbeterd.

Leidraad IFMS: minder administratielast

De Federatie heeft de punten in de leidraad IFMS die administratielast kunnen veroorzaken aangepast. De leidraad uit 2014 beschreef te minutieus op welke wijze uitvoering dient te worden gegeven aan IFMS. De nieuwe uitgave ‘IFMS: Terug naar de bedoeling’ geeft meer vrijheid voor eigen invulling. Hierbij wordt uitgegaan van de intrinsieke motivatie van professionals om zelf voortdurend te verbeteren en elkaar daarbij te helpen. De leidraad biedt handvaten om het individueel functioneren van een medisch specialist te evalueren en verder te ontwikkelen.

Optimaal functioneren

In het visiedocument Optimaal Functioneren zijn aanbevelingen en handvatten opgenomen die medisch specialisten in hun eigen praktijk kunnen toepassen. Er zijn praktische instrumenten ontwikkeld, zoals de leidraad Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitaties, de leidraad IFMS en de leidraad Kwaliteitsvisitatietraining.

MSF vragenlijsten

Om het IFMS-systeem zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de medisch-specialistische zorg en het kwaliteitskader medisch specialisten, zijn op verzoek van de Federatie de zogenoemde Multi Source Feedback (MSF) vragenlijsten geëvalueerd en vernieuwd door IQ healthcare. Deze vragenlijsten worden tijdens de IFMS-ronde als instrument gebruikt door collega-specialisten, medewerkers en patiënten. U vindt de MSF vragenlijsten onder ‘documenten’.

Disfunctioneren

De raden van bestuur van ziekenhuizen en medische staven zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid om verminderd functioneren te voorkomen en een omgeving te creëren waarin medisch specialisten optimaal kunnen functioneren. Door vroeg de signalen van mogelijk verminderd functioneren op te vangen en deze te bespreken kan veel schade worden voorkomen. Het is van belang dat zij een open cultuur en een voortdurend leerklimaat stimuleren. Als het traject IFMS niet tot verbetering leidt, kan het Modelreglement Functioneringsvraag ingezet worden. Dit reglement voorziet in een zorgvuldige procedure rondom het onderzoek naar mogelijk disfunctioneren en in een verbetertraject bij (enige vorm van) disfunctioneren van een medisch specialist. In het modelreglement is ruim aandacht voor onafhankelijkheid en transparantie in de procedure. Zo kan de wetenschappelijke vereniging worden ingeschakeld voor het leveren van onafhankelijke expertise bij een functioneringsvraag.

Collegiale ondersteuning

Ook medisch specialisten hebben behoefte aan opvang en begeleiding door collega’s. Door elkaar beter te ondersteunen kunnen zij de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten verder verbeteren. In een open cultuur is het belangrijk om medisch specialisten te begeleiden als zij met gebeurtenissen te maken krijgen die diepe indruk maken. Daarbij is het niet altijd eenvoudig voor een medisch specialist om zich open en kwetsbaar op te stellen. Begeleiding door het ziekenhuis of wetenschappelijke vereniging kan daarbij helpen. Zo is de NVOG gestart met de commissie Collegiale Ondersteuning, waar gynaecologen een luisterend oor vinden voor hun verhaal. De Santeon ziekenhuizen zijn in 2013 het project ‘duurzame inzetbaarheid medisch specialisten’ gestart. Kent u een mooi initiatief van collegiale ondersteuning? Mail ons via info@demedischspecialist.nl.