Gegevensuitwisseling

Patiënten en zorgverleners moeten over alle relevante patiënteninformatie kunnen beschikken op het juiste moment op de juiste plek. Gegevensuitwisseling houdt niet op bij de grenzen van de regio. Patiënten reizen tenslotte door het hele land voor hun zorg. De Federatie pleit daarom voor verregaande maatregelen om de huidige epd-problematiek op te lossen en een goede gegevensuitwisseling te realiseren.

Gebrekkige gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling in de zorg laat nu te wensen over omdat de epd’s niet goed met elkaar kunnen communiceren. Dit leidt tot grote frustraties. Niet alleen bij medisch specialisten en andere zorgverleners maar ook bij de patiënt. Bovendien zet gebrekkige gegevensuitwisseling de patiëntveiligheid onder druk: uit een peiling van de Federatie onder medisch specialisten blijkt dat 80% van de medisch specialisten vindt dat de patiëntveiligheid onder druk staat. Bekijk het overzicht met praktijkvoorbeelden van gebrekkige gegevensuitwisseling.

Gebrekkige gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling in de zorg laat nu te wensen over omdat de epd’s niet goed met elkaar kunnen communiceren. Dit leidt tot grote frustraties. Niet alleen bij medisch specialisten en andere zorgverleners maar ook bij de patiënt. Bovendien zet gebrekkige gegevensuitwisseling de patiëntveiligheid onder druk: uit een peiling van de Federatie onder medisch specialisten blijkt dat 80% van de medisch specialisten vindt dat de patiëntveiligheid onder druk staat. Bekijk het overzicht met praktijkvoorbeelden van gebrekkige gegevensuitwisseling.

Wetgeving in ontwikkeling

De Federatie pleit voor een wettelijke verplichting voor ict-leveranciers om tot goede elektronische gegevensuitwisseling te komen en gegevensuitwisseling over de regio’s heen te organiseren. Met de voorgestelde wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg wordt een belangrijke eerste stap gezet om de hardnekkige en complexe problematiek van elektronische gegevensuitwisseling op te lossen. De Federatie benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer het belang van waarborging en monitoring van de effectiviteit van deze wet.

CMIO en Platform Informatiebeleid

De Chief Medical Information Officer (CMIO) slaat als praktiserend arts met kennis van informatietechnologie een brug tussen ict en de gezondheidszorg. CMIO’s hebben een strategische rol als aanjager van automatisering, innovatie en regionale samenwerking, en vormen een brug tussen de medische staf, het ziekenhuis en de techniek. Meer dan de helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft een medisch specialist in de rol van CMIO. De ambitie is om het aantal CMIO's in Nederland uit te breiden, zodat hun expertise in ieder ziekenhuis beschikbaar is.

Lees meer op de pagina van het Platform Informatiebeleid - CMIO-netwerk. Dit is het platform van de Federatie Medisch Specialisten voor het informatiebeleid.

Informatieberaad Zorg

De Federatie is een van de deelnemers van het Informatieberaad Zorg. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het opbouwen van een stelsel om te komen tot een betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen meerdere zorginstellingen met verschillende systemen is complex. Het zal dan ook de nodige tijd vergen om tot een duurzaam informatiestelsel te komen dat via registratie van patiëntgegevens aan de bron vele doelen kan dienen. Denk aan het bieden van spiegelinformatie aan professionals om van te leren en verbeteren, het vullen van kwaliteitsregistraties en uiteraard het genereren van gegevens op basis waarvan samen met de patiënt besloten kan worden welke behandeling voor hem of haar op dat moment het beste is.

In het Informatieberaad werken overheid en zorgpartijen samen aan een basis waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. Er zijn vier doelen voor gegevensuitwisseling vastgesteld:

  1. Medicatierecepten worden op dezelfde manier uitgeschreven zodat overzicht en overdracht mogelijk is: medicatieveiligheid.
  2. Mensen kunnen medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens: patiënt centraal.
  3. Zorgverleners dragen gegevens digitaal en gestandaardiseerd over aan andere zorgverleners: overdracht.
  4. En gegevens worden maar één keer vastgelegd, en daarna hergebruikt: vastleggen.