Verlaag instroom opleiding om toekomstige arbeidsmarktproblematiek te verminderen

Op donderdag 12 februari 2015 is tijdens een invitational van Stichting BOLS1 met alle veldpartijen gesproken over het toewijzingsproces van opleidingsplaatsen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Minister Schippers geeft al langere tijd aan maximaal op te willen leiden. De Federatie Medisch Specialisten vindt dit voor diverse vakgebieden onverantwoord gelet op de ontwikkelingen in de zorg en de huidige slechte arbeidsmarkt. De Federatie pleit voor een instroombeleid gedifferentieerd per specialisme.

Victor Slenter, directeur van het Capaciteitsorgaan, liet tijdens de invitational zien dat er jaren aan de bovenkant van hun advies is opgeleid. Slenter: "Dit is niet de enige oorzaak van de huidige arbeidsmarktproblematiek, maar heeft er wel aan bijgedragen. Aan de huidige situatie kunnen wij als Capaciteitsorgaan weinig veranderen, omdat het effect van onze adviezen pas over een aantal jaar merkbaar is.” Hij geeft aan dat, gezien de voorgeschiedenis, een keuze vanuit BOLS voor instroom richting het minimumadvies de voorkeur heeft. Het Capaciteitsorgaan adviseert door een bandbreedte aan te geven: dus een minimumaantal en maximumaantal medisch specialisten dat per specialisme moet worden opgeleid.

Laat het aan opleiders over om opleiding goed neer te zetten

Tijdens de invitational bleek duidelijk dat de wetenschappelijke verenigingen scherp zicht hebben op de ontwikkelingen binnen hun specialisme en de zorgvraag, die van invloed zijn op het benodigde aantal medisch specialisten per opleiding. Diverse opleiders in de zaal riepen het Capaciteitsorgaan op om deze input serieuzer te nemen bij het opstellen van hun advies. Ook Douwe Biesma (bestuurder St. Antonius Ziekenhuis) ziet een grote rol voor medisch specialisten. ‘Laat het aan onze opleiders over om de opleiding goed neer te zetten’.

Aansluiten bij specifieke situaties

De wetenschappelijke verenigingen zijn van mening dat er beter gekeken moet worden naar de specifieke situatie van ieder specialisme. Maximaal opleiden voor alle specialismen leidt tot ondoelmatigheid en spanningen in het veld.
Verschillende specialismen geven aan dat recente ontwikkelingen niet terug te zien zijn in de raming van het Capaciteitsorgaan en willen daarom onder de bandbreedte, dus niet maximaal, opleiden om in de toekomst arbeidsmarktproblemen te voorkomen.

Maar er zijn ook specialismen die juist boven de bandbreedte in willen laten stromen, dus meer opleiden dan het voorgestelde maximum. Zo vertelde MDL-arts en opleider Rob de Man: "Wij zijn een snelgroeiend specialisme: om onder andere voldoende capaciteit te hebben voor het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn meer MDL-artsen nodig. Maar door de huidige instroomcijfers kan een deel van de patiënten niet of onvoldoende gebruik maken van hoogwaardige MDL-zorg. Dit probleem is met taakherschikking onvoldoende op te lossen."

Stichting BOLS neemt alle adviezen mee in de voorbereiding voor het toewijzingsproces dat binnenkort van start gaat.


1Stichting BOLS adviseert de Minister van VWS over de verdeling van de instroomplaatsen voor medisch specialisten in opleiding over de acht Onderwijs- en Opleidings Regio’s (OOR’s). Dit doen zij op basis van adviezen van de wetenschappelijke verenigingen en de OOR’s.