Update: leidraad Verantwoord wisselen medicijnen

In de leidraad Verantwoord wisselen medicijnen zijn afspraken vastgelegd voor verantwoorde wisseling van een medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Er worden drie categorieën medicijnen onderscheiden, waaronder medicijnen die niet gewisseld mogen worden en medicijnen die onder voorwaarden gewisseld mogen worden. In deze versie zijn de bijlagen met de geneesmiddelen in de Rode en Oranje Categorie geactualiseerd. 

De leidraad helpt om in de praktijk tot verantwoorde wisseling van medicijnen te komen. Patiënten krijgen regelmatig een ander medicijn mee zonder dat daar een medische reden voor is. Dat kan leiden tot onrust, klachten en vragen bij patiënten. In de leidraad worden de voorwaarden behandeld waaronder het wisselen van medicijnen om niet-medische redenen mogelijk is en wat de verantwoordelijkheid van de voorschrijvend arts en de apotheker hierbij is.  

De leidraad onderscheidt drie categorieën medicijnen: 

  • Rood: niet wisselen, tenzij het medicijn door tekorten niet (meer) verkrijgbaar is in Nederland.  

  • Oranje: alleen wisselen als is voldaan aan de voorwaarden die in de leidraad zijn overeengekomen.  

  • Groen: wisselen van medicijnen is mogelijk, met inachtneming van de voorwaarden, tenzij dit om specifieke patiëntgebonden redenen niet kan. 

De voorwaarden voor het (om niet-medische redenen) wisselen van medicijnen in de oranje en groene categorie, betreffen afspraken over informatie en begeleiding van de patiënt bij het wisselen. Voor de geneesmiddelen uit deze categorieën is ook afgesproken om het aantal wisselingen om niet-medische redenen, zo veel mogelijk te beperken.