Tijd voor verbinding

Het programma Tijd voor Verbinding is gestart. Doel van het programma is een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch-specialistische zorg en patiënten, om de zorggerelateerde schade verder terug te dringen en gezamenlijk te werken aan patiëntveiligheid.

Het programma wordt uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de Patiëntenfederatie Nederland. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van VWS. Er is specifieke aandacht voor de thema’s: Antistollingszorg, kwetsbare ouderen in het ziekenhuis/zelfstandige klinieken, het multidisciplinaire gesprek tussen zorgprofessionals onderling en met de patiënt, en tot slot Safety II en veiligheidsergonomie. Doelstelling van het programma is om landelijk te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch-specialistische zorg.

Na ruim een jaar van voorbereiding is in begin 2020 de subsidie toegekend aan het programma en is een start gemaakt tijdens een van de meest roerige tijden die de Nederlandse gezondheidszorg ooit heeft meegemaakt; de COVID-19 pandemie. De eerdergenoemde thema’s worden hierdoor zeker beïnvloed. Het programma Tijd voor Verbinding stimuleert dat er verbindingen ontstaan tussen professionals, teams, ziekenhuizen en patiënten. Zodat ze van elkaar kunnen leren en samen kunnen innoveren en verbeteren, vanuit een bottom-up aanpak. Afhankelijk van hoe de COVID-19 pandemie zich verder ontwikkelt, start het programma gefaseerd verder op.