Richtlijn: meer zorg op maat bij preventie hart- en vaatziekten

De richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement is geactualiseerd. Dankzij deze herziening kunnen huisartsen en medisch specialisten een betere inschatting maken van het risico op hart- en vaatziekten en meer gepersonaliseerde zorg bieden. Belangrijk, want Nederland kent 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten en naast kanker vormt het de belangrijkste doodsoorzaak. De richtlijn, een gezamenlijk initiatief van huisartsen en medisch specialisten, is deze week gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

Internist Frank Visseren (UMC Utrecht) werkte mee aan de richtlijn. “Het veld zat hier echt op te wachten”, stelt hij. “De afgelopen jaren zijn veel nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstaan en nieuwe behandel mogelijkheden bijgekomen. Ook weten we nu dat je cholesterol niet altijd nuchter hoeft te meten en dat thuis gemeten bloeddrukken heel waardevol zijn bij het monitoren van hoge bloeddruk. Maar er was niet duidelijk vastgelegd hoe we dit in de praktijk het beste konden toepassen. Er was veel behoefte aan concrete handvatten. Die zijn er nu. De richtlijn is relevant voor veel specialismen, want de groep mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is groot: niet alleen mensen bij wie hart- en vaatziekten in de familie zitten, of patiënten die eerder met deze ziekte te maken hebben gehad, maar ook bijvoorbeeld reumapatiënten en diabetespatiënten. Goed ook dat er nu 1 richtlijn is voor huisartsen en medisch specialisten, zodat een patiënt die zowel het ziekenhuis als de huisarts bezoekt, voortaan dezelfde diagnostiek en behandeling krijgt.”

Individuele aanpak

De nieuwe richtlijn houdt veel meer rekening met de context van de individuele patiënt en maakt meer zorg op maat mogelijk. Zo worden er bijvoorbeeld bij bloeddruk en cholesterol verschillende streefwaarden aangegeven voor oudere en jongere patiënten. Om de juiste aanpak te bepalen, wordt de patiënt allereerst ingedeeld in een van de drie risicocategorieën. Ook bevat de richtlijn het advies om het risico op hart- en vaatziekten vaker bij individuele patiënten te berekenen met verschillende risicoscores. Samen met de patiënt kan dan heel gericht bepaald worden welke leefstijlmaatregelen en eventueel medicatie nodig is om hart- en vaatziekten te voorkomen.

Samenwerking

De richtlijn cardiovasculair risicomanagement is ontwikkeld door huisartsen, cardiologen, internisten, neurologen, hartvaatverpleegkundigen en patiëntvertegenwoordigers. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunde de ontwikkeling van deze richtlijn.

Bekijk de richtlijn