Regelgeving verruimd herregistratie en opleiding

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) verruimt de regelingen rond herregistratie en opleidingen. Alle specialisten behouden tot 1 januari 2021 hun registratie en aios kunnen hun opleiding met maximaal zes maanden verlengen zonder geïntensiveerd begeleidingstraject als dat ten gevolge van de COVID-19 uitbraak nodig is. 

Wat betekent deze verruiming? Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 de coulanceregeling van 10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20%. Verder is het mogelijk voor aios in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal zes maanden te verlengen als dit als gevolg van COVID-19 nodig is. 

Lees het hele bericht van de KNMG