Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao UMC

Na tien intensieve overlegrondes is op 15 februari 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao UMC. Er zijn salarisverhogingen afgesproken voor 2024 en 2025. Daarnaast wordt voor medisch specialisten een onderzoekstraject gestart met als doel te komen tot een normalisering van de arbeidsduur. Eind volgende week ontvangen umc-medewerkers een uitnodiging om hun stem uit te brengen op het onderhandelingsresultaat. 

In oktober vorig jaar startten de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC. Al snel werd duidelijk dat de standpunten van de NFU en de vijf werknemersorganisaties (waaronder de LAD, die aan deze tafel mede namens de Federatie Medisch Specialisten onderhandelt) ver uit elkaar lagen. Omdat alle werknemers in de umc’s in 2023 een loonsverhoging van 10% hadden gekregen, gaf de NFU aan dat daarmee een hypotheek was genomen op de nieuwe cao en dat er nauwelijks ruimte zou zijn voor materiële verbeteringen. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter lukte het toch om nader tot elkaar te komen en uiteindelijk leidde dat op 15 februari tot een onderhandelingsresultaat.

Afspraken

  • De nieuwe cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
  • Werknemers krijgen per 1 mei 2024 een structurele salarisverhoging van 4% tot het maximum van schaal 11 (maximaal € 246,24 ). Per 1 juli 2025 volgt nog eens een verhoging van 3%, eveneens tot het maximum van schaal 11 (maximaal € 192,06). Als blijkt dat de consumentenprijsindex in 2025 hoger is dan de afgesproken loonsverhoging, gaan de cao-partijen in overleg, op aangeven van de vakbonden.
  • Cao-partijen gaan de arbeidsvoorwaarden voor academisch medisch specialisten (hoofdstuk 15 in de cao) herzien. Doel is om tijdens de looptijd van de cao afspraken te maken die passen bij de wensen en behoeften van medisch specialisten van alle generaties. Ook het balansverlof, dat nu al voor andere werknemers wordt geïntroduceerd, nemen we hierin mee.
  • Om de dienstbelasting van academisch medisch specialisten evenrediger te verdelen over alle specialisten in een vakgroep, wordt de leeftijdsgrens voor het niet-meer verrichten van diensten gefaseerd opgehoogd naar 62 over een periode van vier jaar, in lijn met de verhoging van de AOW-leeftijd. Na het stoppen met de diensten blijft de toelage voor de diensten behouden (zoals nu ook het geval is). Iedere academisch medisch specialist van 59 jaar of ouder heeft echter wel de mogelijkheid geen diensten meer te verrichten. In dat geval wordt de toelage voor diensten afgebouwd in drie gelijke delen over een periode van 36 maanden. Verder geldt dat academisch medisch specialisten vanaf 60 jaar een gemiddelde arbeidsduur hebben van 40 uur (in plaats van 40-48 uur), exclusief diensten. 
  • Alle academisch medisch specialisten krijgen na afloop van een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst in de nacht, ten minste 8 uur rusttijd dan wel geen aansluitende (dag)dienst met patiëntenzorg gebonden taken.
  • De LAD gaat met FBZ en de NFU een onderzoek starten naar de daadwerkelijke arbeidsduur van aios. Op basis van de uitkomsten zullen de cao-partijen zo nodig nieuwe afspraken maken over de arbeidsuren van arts-assistenten.
  • Er komt één reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer voor alle umc’s. Werknemers die fietsend, lopend of met de auto naar het werk komen, krijgen vanaf 1 oktober 2024 een reiskostenvergoeding krijgen van 18 cent per kilometer (met een maximum van 40 km enkele reis). Wie meer dan 7 km van het werk woont en met het OV reist, krijgt de OV-kosten volledig vergoed (2e klas). 
  • De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd naar € 2,35 per dag.
  • Naast deze afspraken zijn nog enkele andere afspraken gemaakt. Zo wordt het protocol grensoverschrijdend gedrag als bijlage in de cao opgenomen en krijgen werknemers bij het invullen van diensten en roosters eerste keus boven extern ingehuurde krachten. 

Lees alle afspraken in het onderhandelingsresultaat.

Moeizaam traject

Vanwege de beperkte financiële ruimte verliep het onderhandelingstraject moeizaam en was het lastig om alle wensen uit onze inzet te realiseren. Dat heeft ertoe geleid dat er een resultaat ligt waar wij gemengde gevoelens bij hebben. We hebben ons hard gemaakt voor een niet-gemaximeerde loonsverhoging. Omdat in 2023 een loonsverhoging van 10% voor alle umc-werknemers was afgesproken en de andere werknemersorganisaties zich wél konden vinden in het laatste voorstel van de NFU, is ons dit helaas niet gelukt. Een ander onderwerp dat voor ons lastig ligt, is de verhoging van de leeftijdsgrens voor het niet-meer verrichten van diensten. Dit was een hard punt voor de NFU, vanwege een meer gelijke verdeling van de dienstendruk. Wij zien ook dat de druk bij andere generaties wordt verhoogd als de collega’s boven de 60 jaar geen diensten meer draaien, maar zien tegelijkertijd ook dat de onregelmatigheid van diensten op oudere leeftijd een grotere, en soms wellicht te grote tol eist. Aanvankelijk was het voorstel van de NFU om deze grens meteen naar 62 te verhogen. We hebben dat kunnen tegenhouden en afgesproken dat dit gefaseerd gebeurt, mét de toezegging dat alle medisch specialisten van 59 jaar en ouder die geen diensten meer willen/kunnen draaien, dit niet hoeven (al heeft dit wel financiële consequenties). 
We hebben bij de NFU aangegeven dat we bij de herziening van hoofdstuk 15 verwachten dat er een pakket aan afspraken tot stand komt dat medisch specialisten écht de handvatten biedt om hun duurzame inzetbaarheid en werk-privébalans te verbeteren. De normalisering van de arbeidsduur is daarbij voor ons een belangrijk vertrekpunt. 

De besturen van de LAD en Federatie buigen zich nu over het resultaat en het stemadvies. Eind volgende week ontvangen umc-medewerkers een uitnodiging om hun stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat.