Nieuwe richtlijnmodules cardiovasculaire complicaties bij COVID-19

In de klinische praktijk bestaat er veel onduidelijk over het risico van COVID-19 voor cardiale patiënten en hun behandeling. Om dokters handvatten hiervoor te bieden, zijn de afgelopen tijd vier richtlijnmodules ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep.

 
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Omvang van cardiale schade bij in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten.
  • Prognostische factoren voor uitkomst bij COVID-19 patienten met cardiovasculaire risicofactoren of cardiale ziekte.
  • Effect van medicatie die ACE-2 expressie beïnvloedt op uitkomst bij COVID-19 patiënten.
  • Effect van medicatie die ACE-2 expressie beinvloedt op uitkomst bij COVID-19 patiënten.
  • Effect van anticoagulantie therapie op uitkomst bij COVID-19 patiënten.
 
De richtlijnmodules zijn opgebouwd uit literatuuronderzoek verricht door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, aangevuld met data uit de CAPACITY registratie. Voor het opstellen van deze richtlijnen hebben cardiologen namens Nederlandse Vereniging voor Cardiologie hun expertise ingebracht. Daarnaast is er input geleverd door NVVC-werkgroepen en de wetenschappelijke verenigingen van de internisten (NIV), longartsen (NVALT), intensivisten (NVIC), thoraxchirurgen (NVT) en klinisch chemici (NVKC). De modules zijn ontwikkeld met SKMS-subsidie.