Kabinet herziet standpunt over Draaiboek

Het kabinet heeft haar standpunt heroverwogen en steunt alsnog het Draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’. Tijdens het debat van dinsdag 5 januari sprak een brede Kamermeerderheid vertrouwen uit in de opstellers van het Draaiboek en verzocht het kabinet haar standpunt te heroverwegen.

De Federatie Medisch Specialisten en Artsenfederatie KNMG voelen zich gesteund door het besluit van het kabinet. Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: “Het is belangrijk dat na de Tweede Kamer nu ook het kabinet ons dat vertrouwen geeft. We hopen dit Draaiboek nooit nodig te hebben maar mocht het nodig zijn, dan is het cruciaal dat dokters en andere zorgprofessionals breed gesteund worden. Nu is duidelijk dat er niet alleen onder professionals en relevante maatschappelijke organisaties, maar ook in de politiek breed draagvlak is voor het Draaiboek.”

René Héman, voorzitter van de KNMG: “De Federatie en KNMG hebben sinds maart intensief en constructief contact gehad met de minister, met Kamerleden, het ministerie, de inspectie (IGJ) en veel maatschappelijke organisaties zoals ouderenbonden. Ik vind het waardevol dat we dit open en transparant met elkaar hebben kunnen bespreken, en ik wil een compliment uitspreken richting alle partijen voor de zorgvuldigheid waarmee dat is gebeurd.”

Het Draaiboek is door de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG opgesteld en beschrijft de stappen die zorgprofessionals moeten nemen ten tijde van een situatie van absolute schaarste aan ic-plekken tijdens de COVID-19-pandemie. De Federatie en de KNMG hebben in het afgelopen jaar vele gesprekken over het Draaiboek gevoerd met onder meer vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en met andere organisaties in de zorg. In november stelde de IGJ vast dat de tweede versie van het Draaiboek vanaf dat moment gold als veldnorm.