Invoering Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) vervangt Verklaring Arbeidsrelaties (VAR)

Onlangs is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Als gevolg daarvan is de Verklaring Arbeidsrelaties (VAR) per 1 mei 2016 vervangen door een nieuw systeem van modelovereenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (ZZP’er). Concreet betekent dit dat de opdrachtgever sinds 1 mei 2016 alsnog loonheffingen moet inhouden en betalen als de relatie met de ZZP’er achteraf wordt beschouwd als een arbeidsrelatie.

Met de nieuwe wet DBA wil de overheid schijnzelfstandigheid voorkomen en meer duidelijkheid creëren over de verantwoordelijkheidsverdeling. Wat verandert er?

  • Tot 1 mei jongstleden konden ZZP’ers door het aanvragen van een VAR vooraf duidelijkheid krijgen over de beoordeling van de werksituatie door de Belastingdienst.
  • Sinds 1 mei dit jaar kunnen ZZP’ers deze duidelijkheid vooraf alleen nog krijgen door een individuele overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst, of te werken volgens modelovereenkomsten per beroepsgroep. Na goedkeuring door de fiscus worden deze gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Voor medisch specialisten zijn nog geen modelovereenkomsten beschikbaar.

De Federatie Medisch Specialisten en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen overleggen momenteel met de Belastingdienst over de vaststelling van model waarneemovereenkomsten. Dit overleg zal dit najaar worden afgerond. Of dit leidt tot goedgekeurde overeenkomsten is nog niet aan te geven. Op dit moment houdt de Belastingdienst individueel voorgelegde overeenkomsten aan, in afwachting van de uitkomst van ons landelijk overleg over voorbeeldovereenkomsten.

Wat te doen in belastingjaar 2016?

Is er niets veranderd in de werksituatie en voorwaarden en er is voor 1 mei 2016 een VAR verstrekt? Dan blijft deze geldig tot mei 2017. U kunt ook een individuele overeenkomst vooraf ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen, of het laten aankomen op een beoordeling achteraf. Ook kan een dienstverband voor de duur van de waarneming een werkbaar alternatief zijn. De Federatie adviseert om dit te bespreken met een belastingadviseur.

Vragen?

Neem dan contact op met de Infodesk van het Kennis- en Dienstverleningscentrum via: 030 – 28 23 666 of stuur een e-mail naar info@demedischspecialist.nl.