Herziening richtlijn COPD

Op basis van de laatste inzichten vanuit wetenschap en praktijk, is de richtlijn COPD is aangevuld met nieuwe onderwerpen en aanbevelingen en in de Richtlijnendatabase geplaatst. De richtlijn is primair bestemd voor (long-)artsen en andere zorgverleners in de tweede lijn die betrokken zijn bij de poliklinische zorg voor patiënten met COPD. Omdat de behandeling van COPD meestal een multidisciplinaire aanpak vereist is wel zoveel als mogelijk aansluiting gezocht bij richtlijnen vanuit andere medische en paramedische disciplines. 

De richtlijn is opgebouwd aan de hand van knelpunten uit de praktijk en geeft handvatten met betrekking tot medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen, waaronder endobronchiale interventies en beademing. Ook komen de onderwerpen doorverwijzing, zelfmanagement en e-health aan bod in de richtlijn.  

Nieuwe aanbevelingen

Er zijn nieuwe aanbevelingen geformuleerd rondom de volgende knelpunten: 

  • Inhalatiecorticosteroïden; er zijn nieuwe aanbevelingen voor situaties die de overweging naar voren brengen om het gebruik ervan te staken;
  • Triple therapie; er worden aanbevelingen gegeven rondom de toedieningsvorm en type inhalators die dienen te worden voorgeschreven;
  • Profylactische antibiotica; deze kunnen nu in bepaalde gevallen in overweging worden genomen;
  • Er zijn aanbevelingen die het gebruik van biologicals afraden in de standaardbehandeling van COPD;
  • Er zijn nieuwe aanbevelingen rondom e-health;
  • Er zijn nieuwe aanbevelingen rondom de indicaties voor fysiotherapie en longrevalidatie die nu meer specifieke criteria voor indicatie bevatten.  

Samenwerking

De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) was initiatiefnemer en werkte samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Longverpleegkundigen, Longfonds, Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapeuten (KNGF) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). 

Bekijk de richtlijn