Herziening richtlijn Colorectaal carcinoom

Colorectaal carcinoom bestaat uit verschillende vormen en wordt steeds complexer. Beschikbare behandelingsmodelijkheden nemen toe en bestaande behandelingen worden verder verfijnd. De richtlijn colorectaal carcinoom is daarom aangepast en speelt in op de trend van geïndividualiseerde zorg, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de huidige stand van de wetenschap en praktijk. 

Bekijk de richtlijn

In de richtlijn wordt aandacht besteed aan diagnostiek, pathologie, behandeling, nacontrole en nazorg. Ook komen organisatie van zorg en TNM-classificatie aan bod. De volgende 9 modules zijn nieuw toegevoegd: 

  • Coloscopie/ biopsie/ tatoeage 
  • Besluitvorming bij ouderen en andere kwetsbare patiëntengroepen 
  • Moleculaire analyses 
  • Uitgebreidheid van de resectie RC 
  • Laparoscopische primaire resectie RC 
  • Adjuvante systemische therapie RC 
  • Inductiebehandeling bij initieel niet - maar potentieel wel lokaal behandelbare metastasen 
  • Systemische therapie bij niet lokaal behandelbare metastasen 
  • Behandelkeuzes en interventies ter preventie van LARS na behandeling RC 

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de internisten, MDL-artsen, klinisch geriaters, nucleair geneeskundigen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten/oncologen en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen. Het Kennisinstituut van de Federatie heeft het traject begeleid. De richtlijn is ontwikkeld met financiering vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).