Herziening richtlijn Chirurgie bij kwetsbare ouderen

De richtlijn Chirurgie bij kwetsbare ouderen is herzien. De oude richtlijn richtte zich voornamelijk op twee veelvoorkomende aandoeningen en er was behoefte aan een generieke richtlijn. Daarnaast was een inhoudelijke update nodig en is de richtlijn uitgebreid met nieuwe modules om de lacunes rondom kwetsbare ouderen uit de richtlijn Perioperatief traject (NVvH/NVA) aan te vullen.

De richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare oudere patiënten voor wie een operatieve ingreep wordt overwogen of uitgevoerd. Er wordt beschreven welke stappen daarbij moeten worden doorlopen. De zorg voor kwetsbare ouderen bij zowel acute als electieve ingrepen komt aan bod.

De module over het generieke zorgpad voor kwetsbare ouderen bij chirurgische ingrepen is geüpdatet met de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur en expert opinions. De overige modules in de oude richtlijn waren gericht op proximale femurfractuur en colorectaal carcinoom, en er is voor gekozen om deze modules te verplaatsen naar de ziektespecifieke richtlijnen. In de plaats daarvan zijn er drie modules ontwikkeld over preoperatieve herkenning van kwetsbaarheid en cognitieve stoornissen, (multidisciplinaire) besluitvorming rond chirurgie bij kwetsbare ouderen en postoperatieve samenwerking bij chirurgie bij kwetsbare ouderen. Deze onderdelen zijn ook geïntegreerd in een generiek zorgpad. Hierdoor kan deze richtlijn nu worden gebruikt als blauwdruk bij richtlijnen waarbij chirurgie een van de behandelopties is voor ouderen.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de internisten (NIV), chirurgen (NVvH), Nederlandse Orthopaedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Verenso, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland - Verpleegkundig Specialisten en Genero. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).