Herziening drie kno-richtlijnen

Recent zijn 25 modules uit drie kno-richtlijnen herzien. Daarmee sluiten ze weer aan bij de meest recente inzichten uit de literatuur. Het gaat om de richtlijnen Otitis media bij kinderen in de tweede lijn, Obstructief Slaapapneu (OSA) bij kinderen en Perifere aangezichtsverlamming (voorheen richtlijn IPAV).

De richtlijnen beschrijven verschillende aspecten in de zorg voor kinderen met otitis media of OSA, en patiënten met een perifere aangezichtsverlamming. Zo wordt in de richtlijn otitis media de plaats van trommelvliesbuisjes bij verschillende typen otitis media beschreven. In de richtlijn OSA bij kinderen zijn modules over onder andere chirurgische en niet-chirurgische behandelopties herzien. In de richtlijn perifere aangezichtsverlamming zijn onder andere de nieuwste inzichten ten aanzien van medicamenteuze behandeling en mimetherapie verwerkt. Bij alle genoemde richtlijnen zijn de kennislacunes geüpdatet.  

Een van de veranderingen betreft het beleid rondom het plaatsen van trommelvliesbuisjes. In de oude richtlijn Otitis media werd aanbevolen om bij alle kinderen het gehoorverlies in kaart te brengen, alvorens er trommelvliesbuisjes worden geplaatst. Dit bleek in de praktijk niet haalbaar, waardoor er bij veel kinderen trommelvliesbuisjes werden geplaatst zonder dat het gehoorverlies in kaart werd gebracht. In de nieuwe versie van de richtlijn worden alternatieven gegeven omtrent hoe hier mee om te gaan, bijvoorbeeld door de taal- spraak achterstand in kaart te brengen.  

Samenwerking

De herziening vond plaats op initiatief van de NVKNO, in samenwerking met diverse partijen waaronder de neurofysiologen (NVKNF), plastisch chirurgen (NVPC), fysiotherapeuten (KNGF), medisch microbiologen (NVMM), kinderartsen (NVK), neurologen (NVN), anesthesiologen (NVA), kaakchirurgen (NVMKA), orthodontisten (NVvO) en de betrokken patiëntenorganisaties zijn de stichting Kind en Ziekenhuis, stichting Hoormij en de Apneuvereniging. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid. Financiering is afkomstig van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Bekijk de geactualiseerde richtlijnen: