Cao UMC: werknemersorganisaties stellen ultimatum aan NFU

De LAD heeft, net als de andere werknemersorganisaties die aan tafel zitten bij de Cao UMC, een ultimatumbrief gestuurd naar de NFU. Als de werkgeversorganisatie vóór 6 september niet met een goed voorstel voor een nieuwe cao komt, wordt een zondagsdienst voorbereid die dit najaar plaatsvindt.

De LAD voert ook namens de Federatie Medisch Specialisten de cao-onderhandelingen. Beide organisaties hopen dat actievoeren niet nodig is – de timing kan met het oog op de inhaalzorg niet slechter dan nu. Het uitblijven van een goede cao vinden de LAD en Federatie echter ook onacceptabel. Het is, juist nu, belangrijk perspectief te bieden. Medisch specialisten worden dan ook opgeroepen mee te doen aan een eventuele zondagsdienst en solidair te zijn met al hun collega’s.

De eisen

In een ultimatumbrief hebben de werknemersorganisaties de eisen nogmaals op een rij gezet, waaronder een structurele salarisverhoging van 3% en goede afspraken over arbeids- en rusttijden en de instroom/het behoud van medewerkers. Daarnaast pleiten de gezamenlijke vakbonden voor een investering in het opleiden, ontwikkelen en begeleiden van umc-medewerkers.
De NFU krijgt tot 6 september de gelegenheid alsnog met een goed voorstel te komen. Gebeurt dat niet, dan voelen de werknemersorganisaties zich genoodzaakt collectieve acties te voeren, waarbij een zondagsdienst (werken op een doordeweekse dag alsof het weekend is) het meest voor de hand ligt.

Dood spoor

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC begonnen eind 2020 en verliepen vanaf het begin moeizaam. De NFU bleef steeds vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging en andere verbeteringen. Daardoor belandden de onderhandelingen afgelopen voorjaar op een dood spoor. Op aandringen van de werknemersorganisaties werd het overleg op 24 juni onder leiding van een bemiddelaar hervat. Helaas zonder resultaat: de NFU bleek niet bereid te investeren in umc-medewerkers.

Onacceptabel

De werknemersorganisaties vinden dit onacceptabel gezien de hoge werkdruk, het hoge ziekteverzuim en de personeelstekorten waarmee ook de umc’s te maken hebben. Een salarisverhoging en concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen zijn noodzakelijk om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden én maken voor potentiële umc-medewerkers.
“U heeft tijdens alle gevoerde overleggen aangegeven dat u geen ruimte ziet voor inhoudelijke verbetering van de cao als u ook een structurele salarisstijging zou moeten doorvoeren”, schrijft de LAD in de ultimatumbrief. “Wij hebben daarom helaas moeten concluderen dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een aanvaardbaar onderhandelingsresultaat en moeten constateren dat wij zijn uitonderhandeld.”

Als de NFU niet met een goed voorstel komt, organiseren de werknemersorganisaties samen bijeenkomsten in alle umc’s over het vervolg. Het lokale actiecomité in uw umc zal bekendmaken wanneer die bijeenkomsten plaatsvinden.

Vragen?

Uiteraard houden we u op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan contact via bureau@lad.nl of 088 - 13 44 100.