Belangrijke eerste stap met wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling

In aanloop naar de behandeling van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg heeft de Federatie Medisch Specialisten gepleit voor gebruikersvriendelijke systemen in de ziekenhuizen. Met de voorgestelde wet wordt een belangrijke eerste stap gezet om de hardnekkige en complexe problematiek van elektronische gegevensuitwisseling op te lossen. De Federatie benadrukt in haar brief aan de Tweede Kamer het belang van waarborging en monitoring van de effectiviteit van deze wet.

Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens gaat ten koste van de patiëntveiligheid en is een belangrijke oorzaak van de onnodige administratielast die zorgprofessionals ervaren. De Federatie pleit daarom al jaren voor volledig gedigitaliseerde en gestructureerde uitwisseling van gegevens. Met de nieuwe wet wordt bepaald welke gegevens verplicht moeten worden vastgelegd en uitgewisseld, maar over het implementeren van deze standaarden worden geen afspraken gemaakt. De Federatie benadrukt dat gegevensuitwisseling zoals beoogt in de wet alleen van de grond komt als leveranciers en ziekenhuizen zorgen voor gebruikersvriendelijke systemen waarin de wensen van gebruikers zijn meegenomen en standaarden adequaat zijn geïmplementeerd. Zodat gegevens ook daadwerkelijk kunnen worden uitgewisseld.

Toestemming

Daarnaast vraagt de Federatie aan de Tweede Kamer ook aandacht voor de knelpunten rondom het verlenen van toestemming voor het delen van gegevens. Voor het verlenen van goede en veilige zorg is het namelijk essentieel dat de juiste informatie van een patiënt voor diens behandelaars toegankelijk is op de juiste plek op het juiste moment. In de praktijk kunnen gegevens ontbreken doordat patiënten niet weten hoe zij toestemming kunnen verlenen of doordat ict-systemen - bij veronderstelde toestemming - niet in staat zijn gegevens uit te wisselen. Vervolgens worden zorgverleners mogelijk door de nieuwe wet verplicht om gegevens te delen waarvoor zij geen toestemming hebben van de patiënt. De Federatie pleit daarom voor een adequate inrichting van de toestemming, die aansluit bij de praktijk in de zorg.

De Tweede Kamer is voornemens om voor de zomer te debatteren over de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Federatie heeft eind vorig jaar aangedrongen bij de Tweede Kamer om geen onnodige vertraging te laten ontstaan bij de behandeling van het wetsvoorstel.