Opleidingsplannen

De opbouw van de medische vervolgopleiding staat beschreven in opleidingsplannen. De basis vormt het landelijk opleidingsplan. Hierin staat beschreven welke competenties en taken een aios tijdens de opleiding moet ontwikkelen en beheersen om uit te groeien tot een bekwaam medisch specialist. 

Lees ook: Individualiseren, Voortgang en beoordeling en Opleidingsduur.

Landelijk opleidingsplan

Het landelijk opleidingsplan is de basis van een medisch-specialistische vervolgopleiding. Hierin staat per specialisme beschreven wat een aios moet leren en hoe het opleidingsproces eruitziet. Dit landelijk opleidingsplan wordt gemaakt door de wetenschappelijke vereniging van het betreffende specialisme. Het landelijke opleidingsplan van de wetenschappelijke vereniging bevat zogenaamde EPA’s - Entrusted Professional Activities. In EPA’s worden alle eisen aan de beroepsuitoefening in samenhang met elkaar beschreven in een overzichtelijke tabel. In het plan staat ook een gedetailleerde uitwerking van strenge regelgeving die geldt om de kwaliteit van de opleiding te borgen.

Regionaal opleidingsplan

Als aios doorloop je je opleiding meestal via stages in een academisch ziekenhuis en in algemene ziekenhuizen in de regio. In het regionaal opleidingsplan staat voor elk specialisme beschreven welk deel van de opleiding je in welk ziekenhuis kunt volgen. Het regionale opleidingsplan wordt geschreven door erkende opleiders in de regio die samenwerken in een Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR). Er zijn acht academische ziekenhuizen en dus acht OOR’s: 

OOR Utrecht
OOR Oost Nederland
OOR Noord- en Oost Nederland
OOR AMC
OOR VUmc
OOR Leiden
OOR Zuid West Nederland
OOR Zuid Oost Nederland

ROC en COC

Opleiders van alle specialismen zijn vertegenwoordigd in de Regionale Opleidingscommissie (ROC). Omdat medische vervolgopleidingen steeds meer op regionaal niveau plaatsvinden, heeft de ROC een belangrijke rol. Zij komen dan ook regelmatig bij elkaar om specialisme-overstijgende opleidingszaken te bespreken, zoals onderwijsvernieuwingen en stroomlijning van opleidingsprocessen. 

In de ROC zijn alle voorzitters van de Centrale Opleidingscommissies (COC's) van de samenwerkende ziekenhuizen vertegenwoordigd - elke opleidingsinstelling heeft een COC die verantwoordelijk is voor het bewaken van de kwaliteit van de opleiding. Daarbij hoort ook de taak om intern te bemiddelen bij geschillen vóórdat de Geschillencommissie kan worden ingeschakeld. De COC bestaat onder meer uit opleiders, een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur en minimaal twee aios.

Lokaal opleidingsplan

In het lokaal opleidingsplan beschrijft elke opleidingsinstelling de concrete vertaling naar de werkvloer van het landelijk opleidingsplan van elk specialisme. Er staat onder meer in welke onderdelen uit het landelijk opleidingsplan je in de betreffende opleidingsinstelling kunt leren (tot welk beheersings- of bekwaamheidsniveau), wanneer je dat kunt leren, en hoe je ontwikkeling wordt gevolgd en getoetst. De opleider van het betreffende specialisme is verantwoordelijk voor het lokaal opleidingsplan. 

Individueel opleidingsplan 

Het individueel opleidingsplan (IOP) is een individuele uitwerking van het lokaal of regionaal opleidingsplan. Een IOP kan gaan over kennis en vaardigheden die bij een individuele aios extra aandacht nodig hebben of over inhoudelijke onderwerpen waarin je je wilt profileren. In het IOP staat hoe een aios zijn of haar doelen wil bereiken en hoe wordt getoetst of de leerdoelen zijn gehaald. Tijdens de opleiding stelt een aios zijn of haar IOP regelmatig bij. Want na bijvoorbeeld een introductiegesprek, beoordelingsmoment, voortgangsgesprek, of afrondingsgesprek van een stage vul je als aios het IOP aan met specifieke leerpunten of ontwikkelwensen en afspraken over de planning, aanpak en evaluatie daarvan. Zo vormt het IOP een overzicht van het individuele opleidingstraject en het verloop van de persoonlijke ontwikkeling. Het IOP is een onderdeel van het portfolio van een aios.

Afbeelding opleidingsplannen

Opleidingsschema 

In het opleidingsschema staat precies beschreven waar en wanneer de aios alle onderdelen van de opleiding gaat volgen. Je maakt als aios het opleidingsschema in overleg met je opleider. Daarna leg je het ter goedkeuring voor aan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Je kunt het opleidingsschema indienen en wijzigen via MijnRGS. Ook voor de opleidingsduur is het opleidingsschema belangrijk, omdat je hierin vastlegt wat de gevolgen zijn van eventuele vrijstelling en/of versnelling van opleidingsonderdelen.

Ondersteuningsmateriaal