Opleidingsduur

Elke aios heeft zijn eigen werkervaring, leerdoelen en leertempo. En naast verplichte onderdelen of stages zijn er diverse keuzemogelijkheden om de opleiding te individualiseren. Voor elke aios kan de opleidingsduur dus verschillen. Er is binnen de medische vervolgopleiding veel mogelijk: de opleiding kan geïntensiveerd (en dus verlengd) worden, verkort of tijdelijk onderbroken. In het individueel opleidingsplan leggen de aios en diens opleider de afspraken hierover vast. Wijzigt de opleidingsduur, dan moet een aios dit vastleggen in het individueel opleidingsschema en dit doorgeven aan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS). De Federatie Medisch Specialisten monitort de gemiddelde opleidingsduur zodat de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd blijft.

Lees ook: Individualisering en Bedrijfsvoering

Nominale opleidingsduur

De nominale opleidingsduur is de duur van je opleiding als je alle opleidingsonderdelen zou doorlopen in de reguliere tijd, zoals beschreven in het landelijk opleidingsplan. Tachtig procent van de aios volgt een opleiding die nominaal vijf of zes jaar duurt. De opleiding tot psychiater heeft een nominale duur van 4,5 jaar. Er zijn slechts enkele opleidingen die nominaal vier jaar duren. Sommige specialismen beginnen met een vooropleiding heelkunde of interne geneeskunde. Er zijn vier opleidingen tot snijdende specialismen die een vooropleiding van maximaal twee jaar heelkunde hebben en vijf opleidingen tot beschouwende specialismen met een interne vooropleiding van maximaal twee jaar.

Verkorten 

Aios die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld, kunnen aan de hand van Sneller Verworven Competenties (SVC) op onderdelen hun opleiding versnellen. Op basis van Erkenning Verworven Competenties (EVC) kun je vrijstelling aanvragen op voor bepaalde opleidingsonderdelen. Bijvoorbeeld als je al ervaring hebt opgedaan als anios, of als geneeskundestudent tijdens een Dedicated Schakeljaar voorafgaand aan een medisch-specialistische vervolgopleiding. 

Verlengen

Als je als aios meer tijd nodig hebt dan de nominale opleidingsduur die in het landelijk opleidingsplan beschreven staat, dan kan een Geïntensiveerd BegeleidingsTraject (GBT) nodig zijn. De opleidingsduur kan daarvoor verlengd worden met maximaal twee periodes van zes maanden. Verlenging van de opleidingsduur voor een GBT moet de opleider tijdig aanvragen bij de RGS. Heb je als aios of opleider vragen over het GBT? Neem dan contact op met ons Kennis- en Dienstverleningscentrum of met de RGS.

Onderbreken

Afronding van je promotieonderzoek, zwangerschap of een periode van mantelzorg: soms zijn er redenen om je opleiding te ontbreken. Het is aan je opleider om wel of niet in te stemmen met de onderbreking. Duurt een onderbreking langer dan tien dagen per opleidingsjaar, dan moet je het meerdere van deze tien dagen compenseren. Oftewel: als je je opleiding voor dertig dagen onderbreekt, dan moet je twintig dagen compenseren.

Monitoring

De afgelopen jaren heeft de Federatie Medisch Specialisten zich hard gemaakt voor het behoud van de kwaliteit van de medisch-specialistische vervolgopleidingen ondanks noodzakelijke bezuinigingen. Zo wilde het ministerie van VWS onder andere conform het Opleidingsakkoord tussen 2018 en 2022 de gemiddelde opleidingsduur per aios stapsgewijs met zes maanden verkorten. Op verzoek van de Federatie, De Jonge Specialist (DJS), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ) is besloten de opleidingsduur voor 26 medisch-specialistische vervolgopleidingen niet met zes, maar met gemiddeld drie maanden in te korten. 

De Federatie rapporteert jaarlijks per 1 april namens alle veldpartijen aan het ministerie van VWS of het gemiddelde van drie maanden verkorting in het voorgaande kalenderjaar is gerealiseerd op basis van rapportages van de RGS.


Ondersteuningsmateriaal