Netwerk Preventie

Integrale preventieve maatregelen kunnen de toenemende zorgvraag remmen en (verergering van) ziekte bij patiënten voorkomen. Het Integraal Zorgakkoord heeft dan ook van preventie een speerpunt gemaakt. Ook het visiedocument Medisch Specialist 2025 bevat stevige ambities om de betrokkenheid van de medisch specialist bij preventie en gezondheidsbevordering te bekrachtigen.

In het verlengde hiervan is afstemming nodig over wat we verstaan onder deze ambities en tot hoever ze reiken. Met andere woorden: wat zijn de medische en maatschappelijke verantwoordelijkheden van medisch specialisten in een preventielandschap, waar sociale, economische, duurzaamheids- en gezondheidsvraagstukken in elkaar grijpen? Hoe overbruggen we de gezondheidskloof zodat iedereen in ons land, ongeacht financiële situatie, opleiding of status, gelijke gezondheidskansen krijgt? Wat kunnen we doen aan het bevorderen van gezondheid, van de wieg tot het graf?

Het Netwerk Preventie van de Federatie Medisch Specialisten streeft daarom naar algemene, breedgedragen standpunten die helderheid en aanknopingspunten bieden aan interne en externe partijen. Preventie vraagt om een samenhangende aanpak, over medische en maatschappelijke schotten heen.

Position papers

Aanverwante thema's