Voortgang Kostprijsonderzoek medische vervolgopleidingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) startte in 2019 met een uitgebreid kostprijsonderzoek naar de kosten van opleiden in de ongeveer 90 instellingen in Nederland waar toekomstige specialisten leren en werken. Het onderzoek is dit najaar in de uitvoerende fase beland. De eerste tussentijdse resultaten worden in het voorjaar van 2022 verwacht. 

Het doel van de NZa is om voor de 34 opleidingen die een subsidie ontvangen in de vorm van de beschikbaarheidbijdrage, alle kosten in kaart te brengen die horen bij opleiden. De NZa wil kunnen verantwoorden dat de beschikbaarheidbijdrage kostendekkend is, en is daarom dit onderzoek gestart. Het onderzoek stond geruime tijd stil vanwege de COVID-19 pandemie, maar begin 2021 kon gestart worden met het verzamelen van data. Data die voor dit onderzoek worden verzameld zijn onder meer personele lasten, niet patiëntgebonden opleidingskosten en patiëntgebonden opleidingskosten inclusief opleiderstijd. 

De Federatie Medisch Specialisten volgt het onderzoek nauwgezet en draagt zorg voor voldoende inbreng en betrokkenheid van medisch specialisten. De Federatie heeft een werkgroep ingesteld om de NZa van de benodigde input te voorzien en de voortgang van het onderzoek wordt in de Raad Opleiding geagendeerd. De NZa organiseert de komende maanden focusgroepen voor iedere opleiding, waarna alle opleidingsgroepen worden betrokken bij de validering van de resultaten. 

Meer lezen over het kostprijsonderzoek