Update leidraad opname met COVID-19 verdenking in het ziekenhuis

In de nieuwe versie van de leidraad ‘Opname van patiënten met verdenking op COVID-19 in het ziekenhuis’ staat de ‘patient journey’ centraal. Hierdoor sluit de leidraad beter aan bij de praktijk van de SEH.

Door uit te gaan van de ‘patient journey’ is in de herziene versie de indeling van de leidraad veranderd. De leidraad bevat handvatten voor de beslismomenten rondom (IC)-opname, behandeling en ontslag. Bij het opstellen van de leidraad is gebruik gemaakt van bestaande (landelijke) handreikingen en afspraken over diagnostiek en verwijzing bij verdenking op COVID-19, en van lokale protocollen en leidraden.

De herziening is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV),
  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC),
  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG),
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT),
  • Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT),
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA),
  • Patiëntenfederatie Nederland,
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN),
  • KNMG,
  • Federatie Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met de betrokken partijen de grootst mogelijke zorg besteed aan de inhoud van deze leidraad. De herziening is geldig vanaf 11 mei 2020. De leidraad kan tussentijds worden bijgewerkt en/of gewijzigd. De meest actuele versie is altijd te vinden op de website van de Federatie.

Naar de leidraad