Terugkijken: Zesde webinar concentratie en spreiding

In een recent webinar, gehouden door het Platform Oncologie – SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten, zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het concentratie- en spreidingsvraagstuk binnen de oncologische zorg besproken. Selma Tromp, bestuurslid van de Federatie, en Marcel Verheij, voorzitter van het Platform Oncologie - SONCOS, gaven een terugkoppeling over de onderwerpen die besproken zijn aan de bestuurlijke tafels van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tijdens het webinar is de inzet van de Federatie benadrukt: er dient een zorgvuldig en stapsgewijs proces doorlopen te worden, waarbij de impact van de door de professionals voorgestelde volumenormen voor patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders grondig wordt geanalyseerd voordat definitieve besluiten kunnen worden genomen.  

Selma Tromp benadrukte het standpunt van de Federatie dat er eerst een zorgvuldige impactanalyse zal moeten plaatsvinden voordat de integrale set van volumenormen voor oncologische interventies in de eerste tranche definitief wordt vastgesteld. Deze stap is cruciaal om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg voor patiënten te waarborgen. 'De voorgestelde volumenormen zijn inhoudelijk sterk onderbouwd vanuit een medisch-professioneel perspectief. Echter, een gedegen impactanalyse is noodzakelijk om de praktische uitvoerbaarheid en mogelijke maatschappelijke effecten te beoordelen', aldus Tromp.

Marcel Verheij besprak in het webinar het belang van deze aanpak: 'De uitkomsten van de impactanalyse zijn essentieel voor een weloverwogen besluitvorming, en dragen er aan bij dat de toekomstige normen niet alleen medisch inhoudelijk verantwoord zijn, maar ook haalbaar en wenselijk vanuit een breder perspectief.'

Peter van Duijvendijk, bestuurslid van het Platform, gaf tenslotte tijdens het webinar een toelichting op de 3 Werktafels die het plan van aanpak ondersteunen en recent zijn gestart.  

Kijk het webinar terug: