Specialisten nemen verantwoordelijkheid voor veilig gebruik apparatuur

Medisch specialisten zijn voor een veilige uitoefening van hun vak in toenemende mate afhankelijk van goed functionerende medische apparatuur. Een verantwoorde aanschaf, implementatie en gebruik van medische apparatuur is daarom cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. De leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ helpt specialisten en instellingen om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit sluit aan bij het onderzoek dat het RIVM momenteel uitvoert naar het gebruik van complexe medische technologie in ziekenhuizen.

Zowel de Raad van Bestuur als de medisch specialisten hebben verantwoordelijkheden bij het gebruik van medische apparatuur. Om medisch specialisten een handvat te bieden voor het lokaal vormgeven van deze verantwoordelijkheid, heeft de Orde van Medisch Specialisten samen met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) de leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur’ ontwikkeld. Alle wetenschappelijke verenigingen van de erkende medisch specialis¬men hebben met deze leidraad ingestemd.

Integraal onderdeel van kwaliteits- en veiligheidssystemen

In de leidraad wordt per fase beschreven welke eisen aan medisch specialisten gesteld worden om de veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur te borgen. Ook beschrijft de leidraad welke zaken op instellingsniveau geregeld moeten zijn. Geadviseerd wordt om de processen rondom medische apparatuur integraal onderdeel te maken van de kwaliteits- en veiligheidssystemen binnen een ziekenhuis.

Drieluik

Deze leidraad is het vervolg op de leidraad ‘Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische apparatuur’ die de OMS in 2008 ontwikkelde, in overleg met de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de NVZ. Momenteel wordt gewerkt aan een derde leidraad, die nieuwe interventies betreft.
Het RIVM presenteert vandaag de resultaten van het onderzoek dat zij in opdracht van de IGZ en VWS uitvoerden.