Richtlijn Kortdurend antipsychoticagebruik gepubliceerd

Deze maand is de nieuwe richtlijn Kortdurend antipsychoticagebruik verschenen in de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn beschrijft hoe om te gaan met het risico op QTc-verlenging bij patiënten die kortdurend antipsychotica krijgen voor de behandeling van een delier.

In september 2007 werd een alert van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) gepubliceerd over de observatie dat er bijwerkingen in het hart optraden bij patiënten die behandeld werden met haloperidol. Later volgde ook berichten over dergelijke effecten van andere antipsychotica. In de richtlijn is getracht hoe om te gaan met de risico’s die het kortdurend voorschrijven van antipsychotica met zich meebrengen.

Deze richtlijn is bedoeld voor klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, psychiaters, (ziekenhuis)apothekers en alle anderen die ouderen in het kader van een delier kortdurend met antipsychotica behandelen. Voor patiënten is er informatie beschikbaar op Thuisarts.nl.

De richtlijn is door een multidisciplinair team opgesteld, op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en met ondersteuning van het Kennisinstituut. Bekijk de richtlijn in de Richtlijnendatabase.