Onbevoegd werken: wijziging wet BIG moet er snel komen

De Federatie KNMG (waar de Orde van Medisch Specialisten deel van uitmaakt) dringt met grote nadruk aan op het snel doorvoeren van de noodzakelijke wetswijziging in de Wet BIG. In de praktijk verrichten verpleegkundig specialisten al zelfstandige medische handelingen, waarvoor nu nog de wettelijke basis ontbreekt. Dit leidt tot onacceptabele situaties, zoals NRC Handelsblad schetste.

Het beroep van verpleegkundig specialist is erkend, maar de bevoegdheden zijn nog altijd niet wettelijk geregeld. Op dit moment geldt dus nog formeel dat verpleegkundigen voorbehouden handelingen alleen in opdracht van een arts mogen verrichten. Recepten voorschrijven mag alleen door artsen gebeuren. In het parlement ligt al geruime tijd een wetswijziging om de Wet BIG aan te passen. Meermalen heeft de KNMG bij de Tweede Kamer en de minister van VWS aangedrongen op haast, maar de wetswijziging laat zeer lang op zich wachten. Overigens heeft de KNMG ook in een eerder stadium al laten weten dat in het huidige wetsvoorstel nog onvoldoende waarborgen zijn opgenomen voor het zorgvuldig overdragen van taken.

Praktijk loopt voor

Nu is de situatie ontstaan dat de praktijk voor loopt op deze wet en vooral verpleegkundig specialisten voorbehouden handelingen verrichten terwijl de arts voorlopig nog formeel eindverantwoordelijk is. Ook het tarievenstelsel is nog niet afgestemd op de nieuwe situatie.

Tarieven

Zodra wettelijk geborgd is dat verpleegkundig specialisten voorbehouden handelingen mogen verrichten en recepten mogen voorschrijven, dient hieraan een passend tarief gekoppeld te worden. Tot die tijd wordt formeel onder verantwoordelijkheid van een arts gewerkt, waarvoor het artsentarief geldt, hoewel dit niet strookt met de gegroeide praktijk. Dit is eens te meer reden om de wetswijziging snel in te voeren.

Gerelateerde links