OMS presenteert Discussienota Positionering 2015

Gisteren overhandige OMS-voorzitter Frank de Grave tijdens een drukbezocht symposium het eerste exemplaar van de 'Discussienota Positie 2015' aan neuroloog Wibe Moll. Dit gebeurde nadat Janko de Jonge, voorzitter Kamer Vrij Beroep, een toelichting op het rapport had gegeven en Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur Amphia Ziekenhuis, zijn visie had gegeven op de positionering van de medisch specialist in 2015.

In het in oktober 2012 verschenen rapport 'De Medisch Specialist 2015' is duidelijk weergegeven wat de veranderende rol is van de medisch specialist. Het centrale thema is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, de organisatie en kostenbewaking
van de zorg. Om deze rol goed in te kunnen vullen, is het noodzakelijk
dat de belangen van het ziekenhuis en de medisch specialist gelijkgericht zijn. Met daarbij als leidend motief dat elke patiënt goede zorg moet krijgen, afgestemd op
de reële zorgbehoefte, verleend door die professional en in die setting die daar geschikt voor is.

Verandering bekostiging

Bovendien zal de bekostiging van de medisch specialistische
zorg vanaf 2015 (opnieuw) veranderen. In het convenant en het hoofdlijnenakkoord is immers afgesproken dat er vanaf 2015 gedeclareerd wordt met een integraal tarief; één tarief voor medisch specialist en ziekenhuis. De medisch specialist zal in deze context een centrale rol moeten vervullen. Dit vraagt om een actieve ondernemende medisch specialist, die ongeacht dienstverband of vrij beroep zijn verantwoordelijkheid neemt en toenemend participeert in het medisch bedrijf.

Veranderingen

Welke veranderingen komen er op ons af? Wat betekent dat voor de positie van de medisch specialist in het ziekenhuis? Hoe kan de medisch specialist zich zodanig
positioneren dat zijn toegevoegde waarde voor de patiënt en de instelling optimaal is en blijft?

Met deze Positioneringsnota geeft de OMS een voorzet voor een discussie die landelijk en lokaal moeten worden gevoerd over de positionering van de medisch specialist. De OMS wil in overleg met haar achterban, met de ministeries van VWS en Financiën alsmede met de NVZ vereniging van ziekenhuizen.