OMS bezorgd over plannen zorgverzekeraars voor de concentratie acute zorg

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich grote zorgen over de signalen die zij ontvangt over de wijze waarop de zorgverzekeraars omgaan met de inkoop van acute zorg. Dit kan mogelijk verstrekkende consequenties hebben voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt. De OMS vreest dat de bestaande samenhang in de acute zorg en vervolgzorg zowel binnen als tussen ziekenhuizen wordt verbroken. Op dit moment ontbreekt enig inzicht over de gevolgen van de huidige onderhandelingen op de patiëntenzorg. De OMS pleit daarom voor een College Acute Zorg.

De spoedeisende hulp in Nederland staat op hoog niveau. Er is op dit moment veel onrust bij de ziekenhuizen en medisch specialisten over de voorgelegde plannen van de zorgverzekeraars. Zo zouden bijvoorbeeld de consequenties voor de kwaliteit van de beroertezorg in Nederland desastreus kunnen zijn. In een recent rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd de acute CVA, beroerte zorg, juist als goed voorbeeld genoemd waarbij de patiënt binnen een uur de juiste behandeling krijgt.

Basis voor de besprekingen die de zorgverzekeraars momenteel voeren in de regio’s vormt de Kwaliteitsvisie Spoedeisende zorg van Zorgverzekeraars Nederland uit februari 2013. In een eerdere reactie hierop pleitte de OMS al voor zorgvuldigheid bij de concentratie van spoedzorg. De OMS drong aan op een meer geïntegreerde visie op spoedzorg in samenhang met de zorg in de rest van het ziekenhuis. En met oog voor de oudere patiënt die met steeds meer aandoeningen tegelijk bij de eerste hulp arriveert.

De OMS is van mening dat acute zorg in regionaal verband door veldpartijen zelf moet worden georganiseerd. Daarbij moeten de samenstelling van de patiëntenpopulatie en de zorgvragen op lokaal en regionaal niveau centraal staan. Bij de concentratie van acute zorg staat toegankelijkheid voor de patiënt en hoge kwaliteit van zorg voorop.

De spoedeisende hulp kan niet zomaar worden losgekoppeld van de rest van het ziekenhuis. De OMS pleit daarom krachtig voor een College Acute Zorg met als opdracht de ontwikkelingen te monitoren en te toetsen. In dit College moeten medisch specialisten, ziekenhuizen, patiënten, zorgverzekeraars en huisartsen zitting hebben. Met als uitgangspunt: iedere patiënt krijgt de juiste zorg op de juiste plek en binnen de juiste tijd.