Nieuwe ronde COVID-19 vaccinaties van start

Van begin oktober tot eind december loopt er een nieuwe ronde COVID-19 vaccinaties. Patiënten van 60 jaar en ouder krijgen een uitnodiging van het RIVM. Patiënten vanaf 18 jaar en tot en met 59 jaar die in een hoogrisicogroep vallen of die in de griepprik griep vallen, krijgen geen uitnodiging maar komen wel in aanmerking. Het RIVM vraagt medisch specialisten om bij deze patiënten de mogelijkheid van een vaccinatie onder de aandacht te brengen.

Deze groep wordt als volgt geïnformeerd:   

  1. Zij zullen geattendeerd worden op de COVID-19-vaccinatie door middel van een (gerichte) publiekscampagne. 
  2. De behandelend arts kan de patiënten attenderen op het belang van de coronaprik op basis van bovengenoemde indicaties. 
  3. Er is een online toolkit gemaakt met informatie voor de verschillende doelgroepen. Dit informatiemateriaal is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Communicatiemiddelen’. U kunt dit informatiemateriaal downloaden om dit bijvoorbeeld op de polikliniek neer te leggen of uit te delen.

Heeft mijn patiënt een uitnodigingsbrief nodig dit najaar?

Patiënten van 18-59 jaar met een indicatie voor de griepprik kunnen zelf een afspraak inplannen bij de GGD voor een coronaprik. Hiervoor hebben ze geen uitnodigingsbrief of verwijsbrief nodig. 
Deze patiënten worden gevraagd om vanaf half oktober zelf een afspraak te maken via planjeprik.nl of via 0800 – 7070. Dit wordt ook gecommuniceerd in de publiekscampagne. 

Wanneer is een doorverwijzing wel nodig?

Naast de huidige najaarsronde (die loopt van oktober tot eind december 2023), blijft maatwerk mogelijk voor medisch hoogrisicopatiënten. Hoogrisicopatiënten kunnen op indicatie van een medisch specialist worden verwezen voor een extra vaccinatie (niet specifiek in het najaar en bijvoorbeeld vooraf aan immunsuppressiva behandeling) of een volledige hervaccinatie (bijvoorbeeld na stamceltransplantatie). Dit formulier kan ook in 2024 nog worden gebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over het te voeren beleid kunt u vinden in de LCI Handleiding en Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.

Voor vragen over de coronavaccinatie voor medisch hoogrisicopatiënten is er de website mijnvraagovercorona.nl.

 
Download de verwijsbrief, met bijlagen: gezondheidsvragenlijst en informatie over registratie van gegevens door het RIVM.