Nieuwe Cao GGZ

Een ruime meerderheid van de medisch specialisten heeft ingestemd met het akkoord voor de nieuwe Cao GGZ. Het bestuur van de LAD heeft op basis van deze uitslag en in overleg met de Federatie Medisch Specialisten, aan werknemersorganisatie FBZ doorgegeven in te stemmen met het akkoord. Ook de andere werknemersorganisaties kunnen zich erin vinden. Daarmee is de nieuwe cao een feit.
 
Ondanks de beperkte financiële ruimte lukte het eind december om na vier onderhandelrondes tot een meerjarig akkoord voor een nieuwe Cao GGZ te komen. In het akkoord is onder andere een salarisverhoging van drie maal 2%, een balansregeling en een thuiswerkvergoeding afgesproken.

Medisch specialisten die hebben ingestemd met het akkoord, vinden het belangrijk dat het is gelukt een (weliswaar beperkte) salarisverhoging en verhoging van diverse toeslagen te realiseren. Ook vindt een meerderheid dat er in het akkoord voldoende oog is voor de gevolgen van het toenemende aantal zzp’ers voor de werkdruk van dienstverbanders; nog dit jaar wordt hier een onderzoek naar gestart. Medisch specialisten die niet instemmen met het akkoord zijn vooral kritisch op de salarisverhoging, omdat die achterblijft bij de inflatie. 

De komende tijd wordt het akkoord uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst.

Lees verder op de website van de LAD